top of page

Search Results

14 items found for ""

 • Provider Member Terms & Conditions | Preschool Portal.net

  Biznis Portal lekòl matènèl Manm Founisè tèm ak Kondisyon Tèm ak kondisyon sa yo efikas imedyatman pou moun ki anrejistre kont yo. ​ Tèm ak Kondisyon sa yo ("Akò a"), gen tout tèm ak kondisyon ant Preschool Portal, LLC. ("Pòtal Lekòl Matènèl") ak ou menm kòm yon Founisè Biznis (jan sa defini pi ba a) epi gouvène patisipasyon ou nan Pwogram Founisè Biznis Pòtal Matènèl ki dekri la a ("Pwogram BP") yo ofri sou sitwèb Pòtal Matènèl la ak atravè nenpòt aplikasyon mobil Pòtal Matènèl. (kolektivman, "Sit la"). Tanpri li Akò sa a anvan w enskri oswa itilize sit la kòm yon founisè biznis. Lè w enskri kòm yon Founisè Biznis sou sit la, ou reprezante, garanti, konprann, dakò ak aksepte tout tèm ak kondisyon ki nan la a. Si w fè objeksyon kont nenpòt bagay ki nan Akò sa a, pa sèvi ak sit la kòm yon founisè biznis. Tèm ak kondisyon Akò sa a kapab chanje pa Portal Preschool nenpòt ki lè, efektif lè yo afiche sou sit la, epi patisipasyon w nan Pwogram BP a apre afiche sa a pral reprezante akseptasyon pa w nan chanjman sa yo. Kòm yon pati nan sèvis li a, Pòtal Lekòl Matènèl kenbe sèten enfòmasyon ki soti nan Founisè Biznis apwouve ("Ou") epi li prezante enfòmasyon sa yo bay itilizatè ki enterese ("Itilizatè") nan sit la, jan sa apwopriye nan sèl diskresyon li, ki ka enkli nan rezilta rechèch la ak otreman. Itilizatè yo gen kapasite, selon chwa yo, pou yo mande enfòmasyon sou Ou oswa sou sèvis Ou yo atravè metòd oswa metòd yo ofri sou sit la, ki ka gen ladan ranpli yon fòm demann enfòmasyon sou sit la, ki Pòtal Lekòl Matènèl pral voye yon imèl ba Ou, ki konekte ale nan sit ou a atravè yon lyen tèks sou sit nou an ak/oswa lòt metòd jan Pòtal Preschool la detèmine epi ou dakò ak (ansanm, "BPs"). An retou pou mete enfòmasyon ou yo sou sit la ak fasilite kontak itilizatè sit la, ou dakò pou peye sèten frè ("Frè") bay Portal Preschool jan sa dekri ak dakò sou pwosesis enskripsyon an pou Pwogram Founisè Biznis la. ​ 1. Pwofil la. ​ ​ Lè w enskri kòm yon Founisè Biznis, ou otorize Pòtal Matènèl pou pibliye sèten enfòmasyon ("Konti") sou Ou, ou soumèt nan pwosesis enskripsyon an oswa apre sa, sou sit la sou fòm yon Pwofil ("Profil"). Pòtal preskolè rezève dwa pou refize nenpòt demann pou yon pwofil oswa pou anile nenpòt pwofil pou nenpòt rezon, ki gen ladan men pa limite a echèk nan ranpli obligasyon ki tabli nan Akò sa a, oswa pou okenn rezon. Lè w soumèt Kontni sou sit la, ou otomatikman akòde, epi ou reprezante ak garanti ke ou gen dwa bay, afilye li yo, lisansye yo, ak siksesè li yo, pandan peryòd relasyon sa a, yon irevokabl, tout tan, ki pa eksklizif. , totalman peye, lisans atravè lemond pou itilize, kopye, fè, montre, repwodui, adapte, modifye ak distribye Kontni sa yo ak prepare travay derive nan, oswa enkòpore nan lòt travay, Kontni sa a, ak bay ak otorize sou-lisans nan pi wo a, nan chak ka: (i) nan bi pou yo idantifye Ou bay Itilizatè yo, idantifye Ou sou paj kategori sèvis ki aplikab yo nan Sit la, oswa otreman ranpli obligasyon Pòtal Lekòl Matènèl ki anba la a, (ii) pou ankouraje ak mache Sit la ak reprezantasyon Ou. ladan l, epi (iii) pou rezon ou te apwouve alavans, alekri, ekspreseman. Anplis de sa, ou reprezante epi garanti ke afiche piblik ak itilizasyon Kontni Ou pa Portal Preschool pa pral vyole oswa vyole dwa okenn twazyèm pati. ​ 2. Profile Contents. ​ Pwofil la ap genyen enfòmasyon ou bay Portal Preschool. Ou dakò bay enfòmasyon vre, egzat, aktyèl ak konplè sou biznis Ou ak pwodwi/sèvis Ou yo. Si w pa bay enfòmasyon konsa, sa ka lakòz Pòtal Lekòl Matènèl sispann oswa mete fen nan Pwofil Ou a. Pwofil a ap parèt nan zòn kategori sèvis yo nan sit la chwazi nan pwosesis enskripsyon an epi yo pral nan yon stil ak fòma ki konsistan avèk lòt pwofil ki sanble nan zòn sa a. Pòtal preskolè rezève dwa pou chanje estil, fòm, kontni, ak aparans sit la nenpòt ki lè. Ou dakò kenbe presizyon enfòmasyon ki nan pwofil ou a. Si nenpòt enfòmasyon ki enkli nan Afichaj ou a pa kòrèk oswa vin pa kòrèk, ou pral mete ajou Pwofil Ou a san pèdi tan epi w ap notifye Portal Preschool. Pwofil la ak nenpòt chanjman ki fèt ladan l yo sijè a apwobasyon pa Preschool Portal. Sèten chanjman Ou fè nan Lis Ou a ka mande pou Pòtal Lekòl Matènèl revize anvan yo afiche, revizyon ki pral fèt nan senk (5) jou ouvrab apre soumisyon an. Si chanjman sa yo apwouve, yo pral reflete san pèdi tan nan pwofil ou a. Si yo refize yo, Pòtal Preschool ap fè w konnen rezon ki fè yo rejte a epi l ap ba w yon opòtinite pou w revize yo epi soumèt yo ankò. ​ 3. Frè; Anilasyon. ​ Pandan pwosesis enskripsyon an, Ou te dakò pou w peye frè Preschool Portal nan yon pousantaj fiks. Yo chak refere yo tou nan Akò sa a kòm "Frè yo". Lè w ranpli epi soumèt enfòmasyon yo nan pwosesis enskripsyon an, Ou otorize Pòtal Lekòl Matènèl pou kalkile epi chaje sou kat kredi w la Frè Ou te dakò ak yo pandan pwosesis enskripsyon an nan orè peman ki tabli nan pwosesis enskripsyon an. Ou dakò tou ke Portal Preschool pral otomatikman renouvle abònman ou a nan fen chak tèm abònman, epi li kontinye chaje kat kredi ou pou Frè pou tèm abònman sa a nan orè peman ki tabli nan pwosesis enskripsyon an sof si Ou te anile abònman ou anvan. fen manda abònman ou anvan an. Sepandan, si Ou te dakò pou w peye Frè Set epi Ou anile oswa mete yon poz patisipasyon w, ou p ap gen dwa pou yon ranbousman nenpòt Frè Set ou te peye anvan oswa ou kontinye dwe Portal Preschool. Pòtal Matènèl rezève dwa pou chanje pri Frè yo nenpòt ki lè, depi Pòtal Lekòl Matènèl ap bay Ou avi pou pi piti trant (30) jou, pa imel kominikasyon ki voye nan adrès imel ki nan dosye kont ou an, anvan nenpòt ki chanjman pri ale. an vigè. Pòtal preskolè rezève dwa tou pou l korije nenpòt erè oswa erè fakti li fè menmsi li te deja mande oswa resevwa peman. Ou menm ak Portal Preschool chak rezève dwa pou mete fen nan relasyon ak lòt pati a nenpòt ki lè pou nenpòt ki rezon oswa pou okenn rezon sou senk (5) jou ouvrab avi lòt pati a. Chak pati rezève dwa pou mete fen nan Akò sa a imedyatman lè lòt pati a te avèti si lòt pati a ta komèt oswa vin asosye avèk, pou nenpòt rezon, nenpòt zak ki ta rezonab ki ta gen yon enpak negatif sou repitasyon an oswa imaj piblik pati k ap mete fen a. Preschool Portal rezève dwa pou voye yon avi sou revokasyon sa a bay Itilizatè yo ak ki Preschool Portal gen rezon pou kwè ou te koresponn. ​ Echèk pou peye. Nan ka pa peman, Portal preskolè rezève dwa pou sispann oswa mete fen nan kont ou jiskaske frè sa yo peye. Portal preskolè gendwa chaje enterè sou soldes ki pa konteste ki poko peye pou plis pase trant (30) jou, nan ka sa a, frè enterè yo pral akimile apati 31yèm jou a anrapò ak nenpòt ki kantite lajan ki poko peye, ki pa diskite nan yon pousantaj de 1% pa mwa oswa pousantaj maksimòm. lalwa pèmèt, kèlkeswa sa ki pi ba. Pòtal Lekòl Matènèl ap gen dwa rekipere tout depans rezonab pou kolekte (ki gen ladan frè ajans, frè avoka, depans, ak depans) ki fèt nan eseye kolekte peman nan men Ou. Lòt Sèvis. Nan limit ou chwazi pou achte lòt sèvis Preschool Portal ka ofri pou yon frè, Ou otorize Preschool Portal pou chaje kat kredi w pou sèvis ou achte yo. Ou dakò ke si Portal Preschool deja gen kat kredi Ou nan dosye kòm konsekans acha anvan ou te fè, Portal Preschool ka fè w peye kat kredi sa a pou sèvis adisyonèl Ou achte yo. Mak Founisè Komèsyal. Ou bay Portal Preschool, afilye li yo, lisansye yo, ak siksesè li yo yon dwa ak yon lisans ki irevokab, tout tan, ki pa eksklizif, totalman peye, atravè lemond pandan peryòd relasyon sa a, sijè a tèm ak kondisyon sa yo, pou itilize logo ou a( s), non komèsyal (yo) oswa mak komèsyal (yo) ("Mak yo") oswa sa yo ki nan afilye ou yo, (i) nan bi pou yo idantifye w pou Itilizatè yo, idantifye w sou paj kategori sèvis ki aplikab yo nan sit la, oswa otreman. ranpli obligasyon Pòtal Lekòl Matènèl anba la a, (ii) ankouraje ak mache Sit la ak reprezantasyon Ou sou li a, epi (iii) pou rezon ki otreman eksprèsman apwouve davans, alekri, pa Ou. Anplis de sa, ou reprezante ak garanti itilizasyon Mak ou yo nan Pòtal Preskolè an akò ak kondisyon sa yo pa pral vyole oswa vyole dwa okenn twazyèm pati. Jeneral. Okenn pati pa ka reprezante oswa vle di yon Itilizatè oswa yon lòt twazyèm pati ke li ap aji nan non lòt pati a oswa ke lòt pati a te apwouve oswa andose pwodwi oswa sèvis li yo. Tout bòn volonte ki asosye ak itilizasyon Mak Ou yo dwe benefisye Ou menm ak/oswa afilye Ou (yo), jan sa aplikab. Endemnizasyon Lè w dakò ak kondisyon ki nan Akò sa a, Ou dakò pou dedomaje, defann epi kenbe Portal preskolè ak afilye li yo, ofisye yo, direktè yo, anplwaye yo, aksyonè yo, reprezantan yo ak ajan yo soti nan ak kont nenpòt ak tout reklamasyon, pèt, depans oswa demann responsablite. , ki gen ladan frè avoka yo ak depans yo fè anrapò ak nenpòt reklamasyon yon twazyèm pati (ki gen ladan yon reklamasyon pwopriyete entelektyèl) ki soti nan: (i) nenpòt vyolasyon pa Ou nan obligasyon ou anba Akò sa a, (ii) nenpòt move konduit volontè. oswa zak neglijan, omisyon oswa defòmasyon pa Ou, ajan Ou yo oswa anplwaye Ou yo, (iii) nenpòt vyolasyon pa Ou nan nenpòt lwa federal, leta oswa lokal, règ oswa règleman, (iv) nenpòt diskisyon ant Ou menm ak nenpòt Itilizatè, oswa ( v) vyolasyon oswa swadizan vyolasyon dwa pwopriyete entelektyèl yon twazyèm pati oswa dwa pwopriyetè pa nenpòt Lis oswa lòt materyèl ak kontni ou soumèt, poste oswa transmèt atravè Sit la oswa otreman bay Portal Preschool pou enklizyon sou sit la. Ou pa gendwa rezoud nenpòt reklamasyon ki sijè a endommasyon san konsantman alekri alavans Portal Preschool la. Anplis de sa, Pòtal Lekòl Matènèl gendwa, sou kont li sèlman, patisipe nan defans ak regleman reklamasyon an. Garanti. Chak pati reprezante ak garanti lòt pati a ke (i) Akò sa a konstitye yon obligasyon valab ak obligatwa nan pati sa a, ki ka aplike an akò ak kondisyon li yo; (ii) pati sa a gen tout pouvwa ak otorite pou antre nan Akò sa a epi akonpli obligasyon li anba la a; (iii) fè ak pèfòmans anba Akò sa a pa pati sa a pa vyole okenn akò oswa obligasyon ki egziste ant pati sa a ak nenpòt twazyèm pati; (iv) fè ak pèfòmans Akò sa a pa vyole okenn dwa twazyèm pati epi (v) chak pati dwe, tout tan, konfòme yo ak tout lwa, règleman ak òdonans federal, eta ak lokal ki aplikab yo. Ou reprezante, garanti, ak fè alyans ke: (i) tout enfòmasyon yo bay Pòtal Lekòl Matènèl anba la a, ki gen ladan enfòmasyon soumèt an koneksyon avèk Lis la, se verite epi yo pa twonpe, fwod, difamasyon, difamasyon, menasan, anmède, oswa obsèn; (ii) Ou gen otorizasyon pou bay pwodwi ak sèvis ki tabli nan Lis la; (iii) Ou gen dwa pou itilize chak copyright, mak komèsyal, non komèsyal, mak sèvis, grafik, foto, oswa nenpòt lòt pwopriyete entelektyèl nan fason yo itilize li anba Akò sa a; epi (iv) nenpòt kopi piblisite oswa materyèl ak nenpòt piblisite ki lye yo dwe konfòme yo ak tout lwa ak règleman ki aplikab yo. RESPONSABILITE. LÒT PASE KI MENM LA LA, PORTAL PRESKOL LA PA FÈ OKENN REPREZANTASYON OSWA GARANTI, EXPRESSO OSWA IMPLICITE, KI ENKLI, SAN LIMITATION, GARANTI TIT OU KI PA VOLANS OSWA GARANTI ENPLIKITE MARCHANDABILITE POU YON PATIKISKILITÈ, PWOPRIKTIKILITE, PWOPRIKTIKIL LA. NENPÒT PWODWI, SÈVIS OSWA ENFÒMASYON KI BAY NAN SITE PORTAL PRESKOL LA, OSWA PRESIZYON, OSWA REZILTA YO YO JWENN PA ITILIZE SITE PORTAL PRESKOL LA. Pòtal Preschool pa patisipe nan okenn tranzaksyon aktyèl ant Itilizatè yo ak Ou. Kidonk, Pòtal Preschool pa gen okenn kontwòl sou enterè oswa kapasite Itilizatè yo pou achte atik oswa peye pou sèvis oswa konvnab nenpòt Itilizatè pou pwodwi oswa sèvis ou yo. Pòtal Preschool pa kapab epi li pa kontwole si wi ou non Itilizatè yo pral fini achte pwodwi oswa sèvis yo te mande enfòmasyon yo. Paske otantifikasyon itilizatè sou Entènèt la difisil, Pòtal Lekòl Matènèl pa kapab epi li pa garanti ke chak Itilizatè se moun li di oswa li di yo ye. Ou asime tout risk lè w ap itilize sit la, ki gen ladan men pa limite a tout risk ki asosye ak nenpòt ki entèraksyon sou entènèt oswa offline ak Itilizatè Sit la, ak Pòtal Preschool dejwe nenpòt responsablite ki soti nan oswa nan nenpòt fason ki konekte ak entèraksyon sa yo. Evalyasyon & Revizyon. Evalyasyon ak revizyon ki afiche sou sit la se opinyon otè respektif yo. Otè sa yo responsab sèlman pou kontni sa yo. Pòtal Preschool pa adopte, andose oswa aksepte responsablite pou presizyon oswa fyab nan nenpòt ki opinyon, konsèy, oswa deklarasyon nenpòt pati ki parèt sou sit la oswa atravè Sèvis la. Nan okenn sikonstans Portal Preschool oswa afilye li yo pap responsab nenpòt pèt oswa domaj ki soti nan revizyon oswa kòmantè lòt Itilizatè yo fè sou ou sou sit la. Ou konprann epi dakò ke Portal preskolè ka revize ak efase nenpòt kontni, nan chak ka an antye oswa an pati, ki nan jijman sèl nan Pòtal preskolè vyole Akò sa a oswa ki ta ka ofansif, ilegal, oswa ki ta ka vyole dwa yo, mal. , oswa menase sekirite itilizatè yo nan sit la. Nou rezève dwa pou retire, ekran, modifye, oswa retabli evalyasyon ak revize detanzantan nan sèl diskresyon nou epi san avètisman ba ou. Ou ka ankouraje lòt moun ekri revi sou biznis ou. Sepandan, ou dakò pa, epi ou pa pral ede oswa pèmèt lòt moun ekri yon revizyon fo oswa difamasyon, fè echanj revize ak lòt biznis, konpanse nenpòt moun ki ekri yon revizyon sou non ou, oswa ekri yon revizyon ke yo te peye ou swa dirèkteman oswa endirèkteman pa biznis la ap revize. ​ Akò. Pòtal Preschool pa apwouve, oswa andose, nenpòt pwodwi oswa sèvis lè li pibliye Pwofil an elektwonikman. Pòtal Preschool ka pibliye antre oswa pwofil pou nenpòt lòt pati nenpòt ki lè. Ou menm ak Portal Preschool yo se kontraktè endepandan, epi okenn relasyon ajans, patenarya, antrepriz, anplwaye-anplwayè, oswa franchiz-franchisè pa gen entansyon oswa kreye pa Akò sa a. Nenpòt reklamasyon oswa aksyon legal yon pati kont lòt la dwe kòmanse epi kenbe sèlman nan nenpòt tribinal eta oswa federal, epi tou de pati yo soumèt bay jiridiksyon ak lokal nenpòt tribinal sa yo epi yo dakò pou yo pa pote okenn reklamasyon oswa aksyon legal nan nenpòt ki. lòt jiridiksyon oswa pidevan. Lang ki itilize nan Akò sa a dwe konsidere kòm lang pati yo chwazi pou eksprime entansyon mityèl yo. Okenn prensip konstriksyon oswa règ lalwa ki prevwa ke yon akò dwe entèprete kont moun ki ekri akò a nan ka ta gen nenpòt enkonsistans oswa anbigwite nan akò sa a dwe aplike nan tèm ak kondisyon ki nan Akò sa a. Envalidite, ilegalite, oswa inapplikabilite nenpòt tèm oswa dispozisyon Akò sa a pa dwe afekte validite, legalite oswa egzekibilite nenpòt lòt tèm oswa dispozisyon Akò sa a. Nan ka yo detèmine yon tèm oswa yon dispozisyon ki pa valab oswa ki pa ka egzekite, pati yo dakò pou ranplase tèm oswa dispozisyon sa a ak yon tèm oswa dispozisyon ki valab epi ki ka aplike epi ki pi pre eksprime entansyon tèm oswa dispozisyon ki pa valab oswa ki pa ka aplike. , ak Akò sa a pral aplike kòm sa modifye. Pa gen okenn dispans okenn defo nan egzekisyon Akò sa a pa nenpòt ki pati oswa dispans nenpòt vyolasyon oswa yon seri vyolasyon nenpòt nan tèm, alyans, oswa kondisyon nan Akò sa a pa dwe konstitye yon egzansyon nan nenpòt vyolasyon ki vin apre oswa yon egzansyon nan kondisyon sa yo. , alyans, oswa kondisyon. Okenn pati pa ka bay, vann, transfere, delege, oswa otreman jete akò sa a oswa nenpòt dwa oswa obligasyon anba la a san konsantman alekri anvan lòt pati a, eksepte ke nenpòt ki pati ka bay Akò sa a nenpòt afilye oswa nenpòt antite siksesè nan yon fizyon, konsolidasyon, konbinezon biznis oswa vann tout oswa sibstansyèlman tout byen li yo. Nenpòt pretann devwa, transfè, oswa delegasyon an vyolasyon sa a pral nul e anile. Sijè sa ki endike anwo a, Akò sa a pral obligatwa epi li pral benefisye nan benefis pati yo ak siksesè respektif otorize yo ak devwale yo. Tit sa yo se pou konvenyans referans sèlman epi yo pa dwe konsidere nan okenn entèpretasyon akò sa a. Akò sa a reprezante tout akò ant Pòtal Lekòl Matènèl ak Ou epi li ranplase nenpòt akò anvan vèbal oswa alekri konsènan sijè sa a.

 • Preschool Portal | Childcare referral service, Preschool Connection

  Are you looking for childcare? Search for Provider Reyalite nou jodi a se... 58% of working parents rely on child care centers There are over 600,000 daycares in the U.S. There are over 923,528 child care teachers currently employed in the U.S. Sèvis nou yo PARAN Portal preskolè senplifye pwosesis pou jwenn yon founisè gadri ki pral satisfè bezwen espesifik ou yo epi ki pral ba ou pi bon rezilta pou ou menm ak fanmi ou. Konpare epi jwenn pi bon opsyon gadri pou satisfè bezwen ou yo selon laj ak kote Okenn angajman. JANM! Konpare ak konekte ak founisè gadri lokal yo epi vizite moun ki pi byen adapte bezwen fanmi w yo Founisè GARANTI Kite Portal Preschool fè piblisite pou ou! Avèk pwosesis kout, senplifye nou an, paran lokal yo AK pwofesè yo pral kapab jwenn ou lè ou bezwen yo plis PWOFESÈ Kit ou ap chèche yon travay oswa ou vle konekte ak lòt founisè gadri pou jwenn konsèy oswa pataje lide, nou ka konekte ou kote ou vle ye. Kreye ak modifye pwofil sant ou a Afiche anons sou Job Board... pou GRATIS Gen aksè a Lis Angel's...(Subs!) Konekte ak lòt founisè gadri Konekte ak fanmi lokal yo Kreye ak modifye pwofil pèsonèl ou Aplike nan travay ki gen anpil bezwen nan Job Board la Ajoute pwofil ou nan lis Angel la Konekte ak lòt pwofesè gadri Pataje lide ou / bay konsèy / pataje pwojè atizay Objektif nou se konekte ak ede anpil fanmi ak founisè gadri ke posib. Wit h solisyon matche senplifye nou yo, paran yo tou senpleman antre detay yo sou sa fanmi yo bezwen, a epi nou konekte yo ak sant sa yo rankontre moun n eeds. ​ Yon pwosesis senp, rapid Kite nou fè piblisite pou sant ou ​ Enskri se fasil,donk poukisa tann? Learn More Thank you for Pre-Registering to help us grow. We look forward to working with you! Pou ou genyen aktyèl pwopriyetè lekòl matènèl, nou konprann kijan enpòtan li se fè yon enpak sou la endistri gadri. Plis nou kapab konekte, kominike ak grandi, pi fò nou ka fè komm gadri nou an inite & pi fò nou pral vin kòm pwofesyonèl gadri. ​ ​ ​ To clarify: Individual member refers to: non -Business owners/Directors...aka childcare employees, preschool teachers, aides or subs. Business Provider Member refers to: Owners and Directors. You must have legal authority to claim possession of the profile on behalf of the business. ​ *Business Provider Members can create BOTH accounts. You will be able to switch between accounts once you create your profile. Pre-Enskripsyon Enskri davans pou Pwogram Pilòt nou an lè w ranpli fòm sa a. Nou pral reponn le pli vit ke nou kapab. Premye Non Siyati Imèl Non Etablisman an Pozisyon Adrès Lari Kay Vil Rejyon/Eta/Pwens Postal / Kòd postal Èske w ap enskri kòm yon moun oswa yon founisè? Mwen aksepte tèm ak kondisyon Soumèt

 • About Us | Preschool Portal.net

  Kòm pwopriyetè ak operatè yon etablisman gadri aplentan depi 1995, nou gen eksperyans pèsonèl ak bezwen paran yo, founisè yo ak pwofesè yo. Nou konnen premye men lit yo chak andire e nou jwenn solisyon yo pou ede tout moun nan kominote lekòl matènèl la jwenn sa yo bezwen. Apre 28 ane travay ak timoun, nou te konnen yon bagay te dwe fè pou ede endistri gadri a ak tout bezwen nou genyen kòm Pwopriyetè, Direktè ak pwofesè. Anpil apèl pou tibebe... lè nou kòmanse nan laj de. Bezwen yon ranplasan lè yon pwofesè rele. Bezwen yon pwofesè! Wi... yon lòt pwofesè. Bezwen konsèy ak sijesyon. ONE place for EVERYTHING Preschool ONE place ONE place where providers create profiles to show parents who they are and what they have to offer so we can show them WHERE you are. ONE place to place ads so teachers looking for a change can find you. ONE place so all of us can communicate together and work together to make life a little easier. SO , no more placing expensive ads in SO many places and wondering if they are even getting looked at. If someone is looking to get into this field or wanting that change, they can come HERE. If a parent needs to find a new center, they can come HERE. If a teacher needs advice on a child's behavior, they can come HERE to ask for help and suggestions. If a teacher needs an idea for a bulletin board, an art project idea or just wants to talk to another teacher that works with the same age, they can come HERE. Preschool Portal Pilot Program ENROLL NOW Our Pilot Program is a way for us to connect with you and work out the kinks. We need you to help us cross all those T's and dot all those I's. Without YOUR help, we wouldn't be able to do that. So, please help us meet our goals, to grow big and strong, and we can connect the preschool world and create ONE place for us to go when we need something. Being a member gives you the ability to create a profile for your childcare business and/or yourself. You can upload pictures, videos and even share your advice within the Sandbox feed. You can connect with people you know or make some new acquaintances. You can share pictures or videos of activities, bulletin boards, or just those proud moments. You can talk teacher to teacher, Director to Director, or Owner to Owner. Whoever you need advice from. You can place ads for teachers...for FREE ! Yep, I said for FREE ! There is SO much to do within the Preschool Portal, so join us on this journey and let's work together on bringing your advice and suggestions to good use. So don't wait! Imèl info@mysite.com

 • Plans & Pricing | Preschool Portal.net

  No plans available Once there are plans available for purchase, you’ll see them here. Back to Home Page

 • Privacy Policy | Preschool Portal.net

  Règleman sou enfòmasyon prive Anvigè 1ye jen 2023 Règleman sou enfòmasyon prive sa a dekri règleman nou yo sou koleksyon, itilizasyon, ak divilgasyon enfòmasyon sou ou an koneksyon avèk itilizasyon sèvis nou yo, tankou sa yo ofri sou sit entènèt nou yo, kominikasyon (egzanp, imèl, apèl telefòn, ak tèks), ak aplikasyon mobil. (kolektivman, "Sèvis la"). Tèm “nou”, “nou”, ak “Preschool Portal” yo fè referans a: (i) Preschool Portal LLC, yon Konpayi Responsablite Limite nan Florid ki gen biwo santral li nan Clearwater, Florid. Lè ou sèvi ak Sèvis la, ou dakò pou nou kolekte, itilize, ak divilgasyon enfòmasyon sou ou jan sa dekri nan Règ sou Konfidansyalite sa a. TABLE DE SATI Enfòmasyon nou kolekte ak kijan nou itilize li Bonbon Twazyèm Pati Kontwole Done Pèsonèl Ou Retansyon Done ak Sispansyon Kont Timoun yo Sekirite Enfòmasyon sou kontak Modifikasyon nan Règleman sou enfòmasyon prive sa a Rezidan Kalifòni: Dwa sou Konfidansyalite Kalifòni ou yo Rezidan Nevada: Dwa sou konfidansyalite Nevada ou Rezidan Vijini: Dwa sou Konfidansyalite Vijini ou yo Rezidan Kolorado: Dwa sou enfòmasyon prive w nan Colorado Rezidan Connecticut: Dwa Konfidansyalite Connecticut ou ENFÒMASYON NOU RANKLEMANE AK KÒMAN NOU ITILIZE LI Nou ka kolekte, transmèt, ak estoke enfòmasyon sou ou an koneksyon avèk itilizasyon ou nan Sèvis la, ki gen ladan nenpòt enfòmasyon ou voye bay oswa atravè Sèvis la. Nou itilize enfòmasyon sa yo pou bay fonksyonalite sèvis la, ranpli demann ou yo, amelyore kalite sèvis la, angaje nan rechèch ak analiz ki gen rapò ak sèvis la, pèsonalize eksperyans ou, swiv itilizasyon sèvis la, bay fidbak bay biznis twazyèm pati ki nan lis la. Sèvis, montre piblisite ki enpòtan, mache Sèvis la, bay sipò kliyan, voye mesaj ou, fè bak sistèm nou yo, pèmèt rekiperasyon pou katastwòf, amelyore sekirite Sèvis la, epi respekte obligasyon legal yo. Menm lè nou pa kenbe enfòmasyon sa yo, li toujou dwe transmèt nan serveurs nou yo okòmansman epi estoke ase lontan pou trete. Enfòmasyon sou Kont: Lè ou kreye yon kont Pòtal Lekòl Matènèl, nou sere epi itilize enfòmasyon ou bay pandan pwosesis sa a, tankou non ak siyati ou antre, adrès imel, kòd postal, adrès fizik, ak nenpòt lòt enfòmasyon ou ka bay pandan pwosesis kreyasyon kont lan, tankou sèks, nimewo telefòn, oswa dat nesans. Nou ka montre piblikman non ak siyati inisyal ou bay, ansanm ak nenpòt foto oswa lòt kontni ou soumèt atravè pwosesis kreyasyon kont la, kòm yon pati nan pwofil kont ou. Nou tou sere epi itilize nenpòt preferans ou bay yo pèsonalize eksperyans itilizatè ou an, ki gen ladan preferans aktivite. Ou kapab pita modifye kèk nan enfòmasyon sou kont ou bay nan paramèt kont ou a. Si ou kwè ke yon moun te kreye yon kont san otorizasyon lè l sèvi avèk enfòmasyon pèsonèl ou, ou ka mande pou retire li lè w make li. Kontni Piblik: Kontribisyon ou yo nan Sèvis la gen entansyon pou konsomasyon piblik epi se poutèt sa yo ka wè pa piblik la, ki gen ladan foto ou yo, evalyasyon, revizyon, konsèy, lis, makè ak koleksyon, konpliman, pòs Snadbox, pòs Pòtal Preschool, ak modifikasyon nan biznis. enfòmasyon paj la. Pwofil kont ou a (egzanp, non, premye siyati, vil, katye, mwa ak ane ou te kreye kont Pòtal Lekòl Matènèl ou a, foto pwofil yo ak lis zanmi yo sou Pòtal Lekòl Matènèl) se tou fèt pou konsomasyon piblik la, menm jan ak kèk nan lòt ou. aktivite atravè Sèvis la, tankou fason ou vote sou kontribisyon lòt moun (pa egzanp, itil, komik, fre, itil, oswa ki pa itil), ki kontribisyon ou renmen, ki kontribisyon oswa itilizatè ou swiv, ak ki biznis ou renmen. Ou ka limite vizibilite piblik kèk nan aktivite sa yo atravè paramèt kont ou. Kontak: Ou ka envite lòt moun rantre nan oswa vin zanmi w sou Pòtal Lekòl Matènèl lè w ba nou enfòmasyon kontak yo, oswa lè w pèmèt nou jwenn aksè nan kontak nan òdinatè w, aparèy mobil, oswa sit twazyèm pati w pou chwazi ki moun ou vle envite. . Si ou pèmèt nou jwenn aksè nan kontak ou yo, nou pral transmèt enfòmasyon sou kontak ou a nan serveurs nou yo ase lontan pou trete envitasyon ou oswa demann zanmi ou yo. Kominikasyon: Lè w enskri pou yon kont oswa lè w sèvi ak sèten fonksyon, w ap chwazi pou resevwa mesaj nan men lòt itilizatè, biznis, ak Portal Preschool. Ou ka jere kèk nan preferans mesaj ou yo atravè paramèt kont ou a, men sonje ke ou pa ka refize resevwa sèten mesaj administratif, tranzaksyon, oswa legal nan Preschool Portal. Nou ka swiv aksyon ou yo tou an repons a mesaj ou resevwa nan men nou oswa atravè Sèvis la, tankou si ou efase, louvri, oswa voye mesaj sa yo, epi pataje enfòmasyon sa a ak lòt pati nan mesaj ou yo (pa egzanp, kite yo). konnen si ou te wè mesaj yo). Lè yon itilizatè mande yon sitasyon oswa enfòmasyon ki sanble nan men youn oswa plis biznis atravè Sèvis la, anplis demann lan, nou ka divilge biznis sa yo enfòmasyon sou sitiyasyon demann itilizatè a, tankou si nenpòt biznis te reponn demann lan, ki kalite repons yo bay (pa egzanp, si itilizatè a te resevwa yon sitasyon oswa yon demann pou plis enfòmasyon), epi si itilizatè a te reponn a nenpòt ki repons biznis la. Si yon biznis chwazi pataje disponiblite li oswa orè ak itilizatè yo atravè Sèvis la, yo ka itilize enfòmasyon sa a nan bi pou detèmine disponiblite ak/oswa pran randevou. Si ou echanje mesaj ak lòt moun atravè Sèvis la, nou ka estoke yo pou trete yo ak delivre yo, pèmèt ou jere yo, epi nou ka revize yo epi divilge yo an koneksyon avèk envestigasyon ki gen rapò ak itilizasyon Sèvis la, osi byen ke efò nou yo pou amelyore Sèvis la. Nou gendwa pa bay mesaj ke nou kwè ki pa gen pwoblèm, tankou mesaj spam, demann fwod, oswa demann pou poste, echanj, oswa retire revizyon pou konpansasyon. Si w voye oswa resevwa mesaj atravè Sèvis la atravè SMS, nou ka konekte nimewo telefòn, konpayi telefòn yo, ak dat ak lè nenpòt mesaj yo te trete. Mesaj konpayi asirans ak pousantaj done yo ka aplike. Nou kapab tou sere enfòmasyon ou bay atravè kominikasyon avèk nou, tankou nan apèl nan telefòn, lèt, imèl, ak lòt mesaj elektwonik, oswa an pèsòn. Nenpòt nan kominikasyon nou yo avèk ou, ki gen ladan nenpòt apèl nan telefòn, ka kontwole, epi anrejistre pou rezon bon jan kalite. Si ou se yon reprezantan yon biznis ki nan lis sou Pòtal Lekòl Matènèl oswa itilize yon nimewo telefòn ki asosye kounye a oswa anvan ak yon biznis sa a, nou ka kontakte ou, tankou pa telefòn oswa imèl, lè l sèvi avèk enfòmasyon kontak ou ba nou yo, fè piblikman disponib, oswa ke nou genyen nan dosye pou biznis ou. Tranzaksyon: Si ou kòmanse yon tranzaksyon atravè Sèvis la, tankou fè yon rezèvasyon, rantre nan yon lis datant, pran yon randevou, oswa fè yon acha, nou pral kolekte epi estoke enfòmasyon ou bay ki asosye ak tranzaksyon ou a, tankou non ou, nimewo telefòn ou. , adrès, imèl, ak enfòmasyon sou peman, ansanm ak nenpòt lòt enfòmasyon ou bay ki gen rapò ak tranzaksyon an oswa demann lan, yo nan lòd yo trete tranzaksyon ou a, voye ba ou kominikasyon ki gen rapò ak tranzaksyon an, ak fasilite tranzaksyon nan lavni. Nou kapab itilize tou enfòmasyon total oswa anonim konsènan tranzaksyon sa yo pou rezon analiz epi pou amelyore sèvis Portal Preschool. Enfòmasyon sa yo ka pataje ak twazyèm pati, epi twazyèm pati yo ka pataje enfòmasyon sa yo avèk nou, pou menm rezon yo. Lè ou soumèt nimewo kat kredi ak lòt enfòmasyon sansib peman, enfòmasyon sa yo ankripte ak teknoloji estanda endistri. Si ou ekri revizyon sou biznis ou fè tranzaksyon atravè Sèvis la, nou ka montre piblikman lefèt ke ou te fè tranzaksyon ak biznis sa yo an koneksyon avèk revizyon sa yo. Pa egzanp, si w pwograme yon vwayaj ak yon Founisè atravè Sèvis la epi pita ekri yon revizyon sou eksperyans vwayaj ou a, nou ka montre piblikman lefèt ke ou te fè rezèvasyon ou atravè Sèvis la an koneksyon avèk revizyon sa a. Aktivite: Nou estoke enfòmasyon sou itilizasyon sèvis ou a, tankou aktivite rechèch ou an, paj ou wè yo, dat ak lè vizit ou yo, biznis ou rele lè w ap itilize aplikasyon mobil nou yo, ak rezèvasyon, acha, oswa tranzaksyon ou fè atravè Sèvis. Nou tou sere enfòmasyon ke òdinatè w lan oswa aparèy mobil ka ba nou an koneksyon avèk itilizasyon sèvis ou a, tankou kalite navigatè w, kalite òdinatè w oswa aparèy mobil, lang navigatè a, adrès IP, enfòmasyon Wi-Fi tankou SSID, konpayi asirans mobil, nimewo telefòn, idantifyan aparèy inik, idantifyan piblisite, kote (ki gen ladan jeolokalizasyon, kote ki baze sou baliz, ak kote GPS), ak adrès URL yo mande ak referans ak aplikasyon mobil. Nou ka resevwa epi estoke kote w tou chak fwa aplikasyon mobil nou yo ap fonksyone, tankou lè w ap kouri nan background nan, si ou pèmèt aplikasyon mobil nou yo jwenn aksè nan enfòmasyon sa yo pandan w ap itilize Sèvis la. Ou ka anmezi pou limite oswa pa pèmèt nou sèvi ak sèten done atravè aparèy ou an oswa paramèt navigatè a, pa egzanp, ou ka anmezi pou limite oswa pa pèmèt nou kolekte, itilize oswa pataje done kote nou yo oswa idantifyan piblisite mobil yo lè w ajiste anviwònman yo pou aplikasyon nou yo. nan iOS oswa Android anviwònman vi prive. Diferan Aparèy: Ou ka jwenn aksè nan Sèvis la atravè diferan aparèy (egzanp, telefòn mobil ou, òdinatè pèsonèl ou, oswa lòt aparèy ki konekte sou Entènèt) ak diferan platfòm (egzanp, atravè sitwèb Pòtal Lekòl Matènèl oswa aplikasyon mobil Portal Preschool). Enfòmasyon ke nou kolekte epi estoke atravè itilizasyon diferan sa yo ka fè referans kwaze ak konbine, epi kontribisyon ou yo atravè yon platfòm Pòtal Matènèl pral tipikman vizib ak aksesib nan tout lòt platfòm Pòtal Matènèl. Enfòmasyon Pwofesyonèl: Si ou reprezante yon biznis sou Pòtal Lekòl Matènèl, nou ka kolekte epi montre enfòmasyon sou ou ki gen rapò ak aktivite biznis ou, tankou yon non biznis ki ka enkòpore non endividyèl ou, oswa yon adrès biznis ki disponib piblikman ki itilize tou kòm yon adrès lakay. Nou pral kolekte epi montre tou enfòmasyon sou eksperyans pwofesyonèl ou ke ou chwazi pataje avèk nou atravè Sèvis la, tankou enfòmasyon sou lisans pwofesyonèl ou oswa sètifikasyon ou, oswa istwa pwofesyonèl ou oswa espesyalite ou. Enfòmasyon Pèsonèl Sansib: Pandan w ap itilize Sèvis la, ou ka chwazi pou pèmèt Pòtal Lekòl Matènèl kolekte epi estoke enfòmasyon pèsonèl sansib sou ou, tankou jeolokalizasyon egzak ou. Ou ka chwazi pataje lòt enfòmasyon pèsonèl sansib atravè kontni ou pataje sou Pòtal Lekòl Matènèl la, pa egzanp, lè w ap kite yon revizyon, lè w ap voye yon mesaj dirèk, oswa lè w ap pataje enfòmasyon sou Pòtal Lekòl Matènèl. Ou ka anmezi pou limite oswa pa pèmèt koleksyon, itilize oswa pataje done kote nou yo lè w ajiste anviwònman yo pou aplikasyon nou yo nan paramèt vi prive iOS oswa Android. Ou ka retire kontni ki ka genyen enfòmasyon pèsonèl sansib atravè paramèt kont ou. COOKIES Nou menm ak founisè sèvis twazyèm pati nou yo, nou ka sèvi ak bonbon, baliz entènèt, tags, scripts, objè lokal pataje tankou HTML5 ak Flash (pafwa yo rele "koki flash"), idantifyan piblisite (ki gen ladan idantifyan mobil tankou Apple's Identifier for Advertisers). (“IDFA”) oswa ID Piblisite Google (“GAID”)) ak teknoloji menm jan an (“Cookies”) an koneksyon avèk itilizasyon Sèvis la, sitwèb twazyèm pati, ak aplikasyon mobil ou. Bonbon yo ka genyen idantifyan inik, epi yo rete, pami lòt kote, sou òdinatè w oswa aparèy mobil ou, nan imèl nou voye ba ou, ak sou paj wèb nou yo. Cookie yo ka transmèt enfòmasyon sou ou menm ak itilizasyon sèvis ou a, tankou kalite navigatè ou a, preferans rechèch, adrès IP, done ki gen rapò ak piblisite ki te parèt pou ou oswa ke ou te kominike avèk yo, ak dat ak lè ou itilize. . Bonbon yo ka pèsistan oswa estoke sèlman pandan yon sesyon endividyèl. Jere bonbon. Rezon ki fè nou itilize Cookies nan Sèvis la gen ladan: Objektif/Eksplikasyon: Pwosesis yo Gen entansyon fè sèvis la travay nan fason ou espere. Pou egzanp, nou itilize yon Cookie ki di nou si ou te deja enskri pou yon kont. Otantifikasyon, Sekirite, ak Konfòmite Gen entansyon pou anpeche fwod, pwoteje done ou kont pati ki pa otorize, epi konfòme yo ak egzijans legal yo. Pou egzanp, nou itilize Cookies pou detèmine si ou konekte. Preferans Gen entansyon sonje enfòmasyon sou fason ou pito sèvis la konpòte ak gade. Pa egzanp, nou itilize yon Cookie ki fè nou konnen si ou refize pèmèt nou voye notifikasyon push nan telefòn ou. Notifikasyon Gen entansyon pou pèmèt oswa anpeche avi enfòmasyon oswa opsyon ke nou panse ta ka amelyore itilizasyon ou nan Sèvis la. Pou egzanp, nou itilize yon Cookie ki anpeche nou montre w notifikasyon enskripsyon an si ou te deja wè li. Piblisite Gen entansyon pou fè piblisite pi enpòtan pou itilizatè yo ak plis valè pou piblisite yo. Pa egzanp, nou ka sèvi ak bonbon pou sèvi ou anons ki baze sou enterè yo, tankou anons ki parèt pou ou dapre vizit ou yo sou lòt sitwèb, oswa pou di nou si ou fèk kominike avèk yon anons._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Analytics Gen entansyon ede nou konprann kijan vizitè yo sèvi ak Sèvis la. Pou egzanp, nou itilize yon Cookie ki di nou ki jan sijesyon rechèch nou yo korelasyon ak entèraksyon ou ak paj rechèch la. Ou kapab tou mete kèk preferans Cookie atravè paramèt aparèy ou an oswa navigatè, men si w fè sa ka afekte fonksyonalite Sèvis la. Metòd pou enfim bonbon yo ka varye selon aparèy ak navigatè men anjeneral yo ka jwenn nan aparèy ou a oswa preferans navigatè ou oswa anviwònman sekirite. Pou egzanp, aparèy iOS ak Android yo chak gen anviwònman ki fèt pou limite fòm swiv anons yo. Tanpri sonje ke chanje nenpòt nan paramèt sa yo pa anpeche ekspozisyon an nan sèten piblisite pou ou. TWAZI PATI Twazyèm pati yo ka pataje, resevwa, oswa trete enfòmasyon sou ou jan sa a: Piblisite: Nou ka pataje kèk enfòmasyon ki pa idantifye, de-idantifye oswa total ki soti nan oswa sou ou ak twazyèm pati an koneksyon avèk pwogram piblisite ak analiz done. Nou pataje tou sèten enfòmasyon ki dekri pi ba a ak biznis sou Pòtal Lekòl Matènèl, ki moun ki ka oswa ki pa kapab piblisite. Kontni ak Done Patnè: Nou pèmèt patnè twazyèm pati yo itilize ak montre kèk nan kontni piblik ki disponib atravè Sèvis la, tankou foto ou yo, revize, ak lòt enfòmasyon ki nan lis anba "Pwiblik Content" nan Seksyon 1 pi wo a. Done Akeri: Pòtal Lekòl Matènèl ka jwenn enfòmasyon ki pèmèt nou idantifye epi kontakte reprezantan biznis lokal yo nan men twazyèm pati. Done akeri sa yo ka konbine avèk lòt done Preschool Portal resevwa nan men ou oswa sou ou, epi yo ka itilize yo pou rezon ki dekri nan Seksyon 1 Règleman sou enfòmasyon prive sa a. Founisè Sèvis Pòtal Matènèl la: Nou konte sou founisè sèvis twazyèm pati pou sipòte oswa bay sèvis pou nou an koneksyon avèk itilizasyon sèvis la, tankou sèvis Founisè, kominikasyon ak hosting, sekirite ak prevansyon fwod, sipò teknik ak kliyan, swiv ak rapò sou itilizasyon Sèvis la, tès asirans kalite, pwosesis peman, maketing, ak lòt fonksyon. Nou pataje enfòmasyon ki soti nan oswa sou ou ak founisè twazyèm pati sa yo pou yo ka fè sèvis yo oswa ranpli demann ou yo. Pa egzanp, nou ka pataje idantifyan piblisite ou yo (egzanp, IDFA ou, GAID, oswa yon hash kriptografik nan adrès imel ou) ak founisè sèvis twazyèm pati ki ede nou fasilite pwogram piblisite Portal preskolè yo ak mezire ak rapòte efikasite yo, ki gen ladan ak twazyèm pati. ki ede detèmine efikasite pwogram piblisite Portal preskolè yo lè yo konbine enfòmasyon yo resevwa sou ou nan lòt sous ke Sèvis la. Pòtal Matènèl pataje enfòmasyon pèsonèl ak founisè sèvis li yo anba obligasyon ki konsistan avèk Règ sou Konfidansyalite sa a, epi sou kondisyon pou yo itilize enfòmasyon pèsonèl yo sèlman sou non Pòtal Matènèl e daprè enstriksyon nou yo. Ou kapab limite aksè nou nan kèk nan enfòmasyon sa yo atravè paramèt aparèy mobil ou a, jan sa dekri nan Seksyon 2 pi wo a, oswa atravè paramèt Sèvis la. Twazyèm pati founisè sèvis Preschool Portal yo ka pataje enfòmasyon yo jwenn nan men ou oswa sou ou an menm jan an pou yo bay sèvis yo oswa ranpli demann ou yo. Wòl Pòtal Matènèl kòm yon Founisè Sèvis: Pòtal Matènèl kolekte, resevwa, ak trete sèten enfòmasyon sou ou nan non biznis pou ki Pòtal Matènèl ap aji kòm yon founisè sèvis. Pa egzanp, lè w pwograme yon toune oswa w rantre nan Angel's List atravè Portal Preschool, nou kolekte nimewo telefòn ou, adrès imèl ou ak detay rezèvasyon w nan non biznis la epi pataje enfòmasyon sa a ak biznis la. Preschool Portal pa pataje enfòmasyon ki kolekte oswa resevwa pa Preschool Portal andeyò wòl li kòm yon founisè sèvis ak biznis la oswa lòt twazyèm pati, sof si otreman divilge nan Règ sou Konfidansyalite sa a, oswa sou direksyon ou. Twazyèm pati yo ka pataje enfòmasyon sou ou tou ak Pòtal Matènèl pou Pòtal Matènèl kapab ba yo sèvis. Koleksyon, itilizasyon ak divilgasyon enfòmasyon ou yo bay twazyèm pati yo sijè a pwòp règleman sou enfòmasyon prive twazyèm pati sa yo ak nenpòt kondisyon ki enpòtan. Enfòmasyon total oswa anonim: Nou pataje enfòmasyon itilizatè yo an jeneral ak twazyèm pati, tankou biznis ki nan lis Pòtal Lekòl Matènèl ak distribitè kontni. Pou egzanp, nou divilge kantite itilizatè ki te ekspoze oswa ki te kominike avèk piblisite, oswa ke nou estime te vizite kote fizik yon biznis patikilye. Transfè Biznis: Nou pataje enfòmasyon ki soti nan oswa sou ou ak konpayi paran nou yo, filiales, antrepriz ansanm, oswa lòt konpayi ki anba kontwòl komen, epi nou mande yo respekte Règ sou Konfidansyalite sa a tou. Si yon lòt konpayi achte Pòtal Lekòl Matènèl, oswa tout oswa sibstansyèlman tout byen nou yo, konpayi sa a pral posede menm enfòmasyon an, epi li pral kolekte, itilize, epi divilge enfòmasyon yo sèlman jan sa dekri nan Règ sou Konfidansyalite sa a. Biznis sou Pòtal Lekòl Matènèl: Nou ka pataje enfòmasyon ki soti nan oswa sou ou (tankou vil ou a, epi si ou bay li, laj ou ak sèks ou), kalite aparèy ou, ak itilizasyon ou nan Sèvis la (tankou biznis ou make oswa rele. , oswa si w vizite adrès URL yon biznis) ak biznis sou Pòtal Preschool. Kenbe nan tèt ou ke biznis yo ka wè aktivite piblik ou yo ak pòs yo tou, epi yo ka resevwa enfòmasyon ki soti nan oswa sou ou lè ou fè tranzaksyon oswa kominike avèk yo, atravè Pòtal Lekòl Matènèl oswa otreman, kèlkeswa anviwònman ou yo (gade Seksyon 1 pi wo a). Anplis de sa, si ou fè yon apèl nan telefòn nan yon biznis atravè oswa an koneksyon avèk itilizasyon ou nan Sèvis la, nou ka pataje enfòmasyon sou apèl ou a ak biznis la ke biznis la ta resevwa si ou te rele yo dirèkteman, tankou dat ak lè. nan apèl ou ak nimewo telefòn ou. Ou ka anmezi limite kapasite nou pou kolekte epi pataje nimewo telefòn ou atravè paramèt telefòn ou oswa founisè sèvis telefòn ou. Envestigasyon ak Divilgasyon Legal: Nou ka mennen ankèt sou epi divilge enfòmasyon ki soti nan oswa sou ou si nou gen yon kwayans ak bon lafwa ke envestigasyon sa yo oswa divilgasyon sa a: (a) se rezonab ki nesesè pou konfòme yo ak pwosesis legal oswa ki fè respekte lalwa, tankou yon manda pou rechèch, sitasyon. , lwa, pwosedi jidisyè, oswa lòt pwosesis legal oswa demann pou fè respekte lalwa; (b) itil pou anpeche, envestige, oswa idantifye move aksyon an koneksyon avèk Sèvis la; oswa (c) pwoteje dwa nou, repitasyon, pwopriyete, oswa itilizatè nou yo, afilye yo, oswa piblik la, tankou divilgasyon an koneksyon avèk pwogram Alèt Konsomatè Portal Preschool. Si w pote plent oswa si w pote plent ba nou sou kontni atravè Sèvis la, nou ka pataje sibstans plent ou a ak kontribitè kontni sa a pou bay yon opòtinite pou kontribitè a reponn. Lyen: Sèvis la ka konekte ak sitwèb twazyèm pati kontwole, tankou URL yon biznis. Eksepte jan sa endike nan la a, nou pa pataje enfòmasyon pèsonèl ou ak yo, epi nou pa responsab pou pratik konfidansyalite yo. Entèaksyon Ak Platfòm Twazyèm Pati: Si w enskri pou, oswa konekte nan, Pòtal Matènèl lè w sèvi ak yon platfòm twazyèm pati tankou Facebook oswa Google oswa konekte kont Pòtal Matènèl ou a ak yon platfòm twazyèm pati tankou Facebook, Instagram oswa Twitter, nou ka resevwa enfòmasyon sou ou nan platfòm twazyèm pati sa yo. Si w poste kontni sou yon platfòm twazyèm pati atravè Sèvis la, platfòm twazyèm pati sa a ap resevwa kontni sa a tou, ki pral vizib pou nenpòt moun ki gen aksè a li atravè platfòm twazyèm pati sa a. Kèk nan paj wèb nou yo itilize teknik ankadre pou sèvi ou kontni ki soti nan platfòm twazyèm pati, pandan y ap konsève aparans ak santiman Sèvis la. Nan ka sa yo, tanpri sonje ke enfòmasyon ou bay yo ka transmèt dirèkteman bay twazyèm pati idantifye a. Si w kominike avèk biznis atravè Pòtal Preschool, yo pral resevwa nenpòt enfòmasyon ou chwazi pou pataje avèk yo, pa egzanp enfòmasyon kontak ou pataje atravè demann dirèk oswa mesaj dirèk nan biznis la, oswa nimewo telefòn ou si w rele biznis la. Pòtal Matènèl kapab pataje enfòmasyon ak twazyèm pati kote ou mande Pòtal Matènèl fè sa atravè Sèvis la. KONTROLE DONE PÈSONÈL OU Lòt itilizatè yo ka kapab idantifye ou, oswa asosye ou ak kont ou, si ou mete enfòmasyon pèsonèl nan kontni an, ou poste piblikman. Ou ka diminye risk pou yo idantifye pèsonèlman lè w sèvi ak psedonim sèvis la, menmsi si w fè sa ka detounen kredibilite kontribisyon w yo nan Sèvis la. Itilizatè Pòtal Lekòl Matènèl yo kapab tou itilize fonksyon Jwenn Zanmi pou jwenn youn lòt dapre non yo oswa adrès imel yo. Tanpri sonje tou ke mesaj ou voye oswa resevwa lè l sèvi avèk Sèvis la se sèlman prive nan limit ke tou de ou menm ak moun k ap resevwa mesaj ou yo kenbe yo prive. Pa egzanp, si ou voye yon mesaj bay yon lòt itilizatè, itilizatè sa a ka chwazi afiche li an piblik. Nou ka jwenn aksè, revize, ak divilge mesaj sa yo an koneksyon avèk envestigasyon ki gen rapò ak itilizasyon Sèvis la, osi byen ke ak efò nou yo amelyore Sèvis la. KONSÈVYON DONE AK FISYON KONT Nou pral retire sèten pòs piblik nan gade ak/oswa disosye yo nan pwofil kont ou, men nou ka kenbe enfòmasyon sou ou pou rezon ki otorize anba Règ sou Konfidansyalite sa a sof si lalwa entèdi. Pa egzanp, nou ka kenbe enfòmasyon pou anpeche, envestige, oswa idantifye posib move aksyon an koneksyon avèk Sèvis la oswa konfòme yo ak obligasyon legal yo. Nou ka kenbe kopi rezidyèl enfòmasyon pèsonèl ou tou nan sistèm backup nou yo. Tanpri sonje ke biznis yo pa ka retire paj biznis yo, evalyasyon, oswa revize yo lè yo fèmen kont yo. Pòtal Lekòl Matènèl konsève enfòmasyon pou toutotan ki rezonab nesesè pou rezon yo te kolekte yo, oswa jan lalwa pèmèt oswa egzije sa. TIMOUN Sèvis la fèt pou odyans jeneral epi li pa dirije pou timoun ki poko gen 16 an. Nou pa fè espre kolekte enfòmasyon pèsonèl nan men timoun ki poko gen 16 an. Malgre ke timoun yo pa gen anpil chans pou sèvi ak Pòtal Lekòl Matènèl, si ou vin konnen yon timoun te ba nou enfòmasyon pèsonèl. enfòmasyon san konsantman paran, tanpri kontakte nou dirèkteman. Si nou vin konnen ke yon timoun ki poko gen 16 te ba nou enfòmasyon pèsonèl san konsantman paran, nou pran mezi pou retire enfòmasyon sa yo epi fèmen kont timoun nan. SEKIRITE Nou itilize divès kalite pwoteksyon pou pwoteje enfòmasyon pèsonèl yo soumèt nou yo, tou de pandan transmisyon ak apre nou resevwa li. Sepandan, pa gen okenn metòd transmisyon sou entènèt la oswa atravè aparèy mobil, oswa metòd depo elektwonik, ki 100% an sekirite. Se poutèt sa, pandan n ap fè efò pou nou sèvi ak mwayen ki akseptab komèsyalman pou pwoteje enfòmasyon pèsonèl ou, nou pa ka garanti sekirite absoli li yo. ENFÒMASYON KONTAK Ou ka kontakte nou konsènan Règleman sou enfòmasyon prive nou an, oswa ekri nou nan adrès sa a: Pòtal Preschool, Attn: Data Privacy Manager 5295 East Bay Dr. Clearwater, Florid 33764 Pou rezon sekirite, nou pral pran mezi nou konsidere nesesè pou konfime idantite w anvan ou ranpli demann ou an oswa pataje nenpòt done pèsonèl avèk ou. MODIFIKASYON POU POLITIK SOU KONFIDITE SA A Nou ka modifye Règleman sou enfòmasyon prive sa a detanzantan. Vèsyon ki pi aktyèl la nan Règleman sou enfòmasyon prive a pral gouvène koleksyon, itilizasyon, ak divilgasyon enfòmasyon sou ou. Si nou fè chanjman materyèl nan Règ sou Konfidansyalite sa a, n ap fè w konnen pa imel ak/oswa lè w poste yon avi sou Sèvis la anvan oswa nan dat efektif chanjman yo. Lè w kontinye jwenn aksè oswa itilize Sèvis la apre chanjman sa yo vin efikas, ou rekonèt Règleman sou enfòmasyon konfidansyèl revize a. REZIDAN KALIFORNIA: DWA OU PWOFIDITE KALIFORNIA Dapre Lwa sou Konfidansyalite Konsomatè Kalifòni 2018, jan sa te amande pa California Privacy Rights Act of 2020 ("CCPA"), rezidan Kalifòni yo gen sèten dwa konsènan koleksyon, itilizasyon, ak pataje enfòmasyon pèsonèl yo nan Portal Preschool. Preschool Portal pa vann enfòmasyon pèsonèl ou epi li p ap fè sa alavni san li pa ba w yon avi ak yon opòtinite pou refize vann sa a jan lalwa egzije sa. Menm jan an tou, nou pa ofri ankourajman finansye ki asosye ak koleksyon, itilizasyon, oswa divilgasyon enfòmasyon pèsonèl ou yo. Apati 1ye jen 2023 ou gen dwa pou refize pataje enfòmasyon pèsonèl ou ak twazyèm pati pou objektif piblisite konpòtman ki vize. Pòtal Lekòl Matènèl kolekte divès kategori enfòmasyon pèsonèl lè w sèvi ak Sèvis la, tankou idantifyan, enfòmasyon komèsyal, entènèt oswa lòt enfòmasyon sou rezo elektwonik oswa aktivite aparèy, done jeyolokalizasyon, ak enfòmasyon pwofesyonèl. Yo bay yon deskripsyon pi detaye sou enfòmasyon Pòtal Lekòl Matènèl kolekte ak fason nou itilize yo pi wo a nan Seksyon 1 (Enfòmasyon nou kolekte ak kijan nou itilize li). Seksyon 3 (Twazyèm Pati) dekri kategori twazyèm pati ak ki moun nou pataje enfòmasyon pèsonèl, ak ki enfòmasyon yo ka pataje nan diferan sikonstans. Si ou se yon rezidan nan Kalifòni, ou gen dwa pou mande pou konnen ki enfòmasyon pèsonèl yo te kolekte sou ou, ak jwenn aksè nan enfòmasyon sa yo. Ou gen dwa tou pou mande pou efase enfòmasyon pèsonèl ou, menm si eksepsyon anba CCPA a ka pèmèt Pòtal Lekòl Matènèl kenbe epi sèvi ak sèten enfòmasyon pèsonèl malgre demann pou efase w la. Apati 1ye jen 2023 ou gen dwa pou mande koreksyon enfòmasyon pèsonèl ki pa kòrèk epi mande pou limite divilgasyon oswa itilizasyon enfòmasyon pèsonèl sansib ou yo. Tanpri sonje, sepandan, ke nenpòt dwa pou mande koreksyon limite pa dwa legal yo nan Preschool Portal ak itilizatè li yo ki gen rapò ak kontni sou platfòm Preschool Portal a, ki gen ladan san limitasyon dwa legal pwoteje ki gen rapò ak libète lapawòl, libète laprès, oswa libète. nan enfòmasyon. Nou p ap fè diskriminasyon kont ou paske w ap egzèse dwa w anba CCPA. Yon ajan ka soumèt yon demann sou non w, men ou dwe verifye si ajan w la gen otorizasyon pou l fè sa. Preschool Portal pa fè espre vann oswa pataje enfòmasyon pèsonèl konsomatè yo ki poko gen 16 an. Separe de CCPA a, lwa Kalifòni Shine the Light bay rezidan Kalifòni dwa pou mande konpayi yo ki enfòmasyon pèsonèl yo pataje ak twazyèm pati pou rezon maketing dirèk twazyèm pati sa yo. Nou pa divilge enfòmasyon pèsonèl ou bay twazyèm pati nan bi pou yo fè maketing dirèkteman machandiz yo oswa sèvis yo ba ou sof si ou mande divilgasyon sa yo. Si w gen nenpòt kesyon konsènan règleman sa a, oswa ou ta renmen chanje preferans ou, ou ka kontakte nou nan adrès ki endike anwo a nan Seksyon 8 (Enfòmasyon pou Kontakte). REZIDAN NEVADA: DWA OU NAN NEVADA KONFIDITE Lwa Nevada (SB 220) mande pou operatè sit entènèt yo bay yon fason pou konsomatè Nevada yo refize vann sèten enfòmasyon ke operatè sit entènèt la ka kolekte sou yo. Preschool Portal pa vann enfòmasyon pèsonèl ou bay twazyèm pati jan sa defini nan lwa Nevada epi li p ap fè sa alavni san li pa ba w yon avi ak yon opòtinite pou refize vann sa a jan lalwa egzije sa. Si w gen nenpòt kesyon konsènan pratik done konfidansyalite nou yo oswa konfòmite nou ak lwa sou vi prive done Nevada, tanpri kontakte nou. REZIDAN VIRGINIA: DWA VIRGINIA OU PWOFIDITE (Anvigè 1ye janvye 2023) Dapre Lwa Pwoteksyon Done Konsomatè Vijini a ("CDPA"), ki antre anvigè 1ye janvye 2023, rezidan Vijini yo gen sèten dwa konsènan koleksyon, itilizasyon ak pataje done pèsonèl yo nan Portal Preschool. Preschool Portal pa vann done pèsonèl ou epi li p ap fè sa alavni san li pa ba ou yon avi ak yon opòtinite pou refize vann sa a jan lalwa egzije sa. Menm jan an tou, Pòtal Lekòl Matènèl pa angaje yo nan pwofil nan fè pwomosyon desizyon ki pwodui efè legal oswa efè enpòtan menm jan an. Pòtal preskolè ka angaje nan "piblisite sible" jan tèm sa a defini nan CDPA a. Apati 1ye jen 2023 ou gen dwa pou refize fè piblisite vize. Pòtal Lekòl Matènèl kolekte divès kategori done pèsonèl lè w sèvi ak Sèvis la, tankou idantifyan, enfòmasyon komèsyal, entènèt oswa lòt enfòmasyon sou rezo elektwonik oswa aktivite sou aparèy, done jeolokalizasyon, ak enfòmasyon pwofesyonèl. Yo bay yon deskripsyon pi detaye sou enfòmasyon Pòtal Lekòl Matènèl kolekte ak fason nou itilize yo pi wo a nan Seksyon 1 (Enfòmasyon nou kolekte ak kijan nou itilize li). Seksyon 3 (Twazyèm Pati) dekri kategori twazyèm pati ak ki moun nou pataje done pèsonèl, ak ki enfòmasyon yo ka pataje nan diferan sikonstans. Si ou se yon rezidan nan Virginia, apati 1ye janvye 2023 ou gen dwa pou (1) mande pou konnen ki done pèsonèl yo te kolekte sou ou, ak jwenn aksè nan enfòmasyon sa yo; (2) mande pou korije erè nan done pèsonèl ou; (3) mande pou efase done pèsonèl ou yo, menm si eksepsyon anba CDPA a ak lòt lwa ka pèmèt Portal Preschool pou konsève epi sèvi ak sèten done pèsonèl malgre demann pou efase w la; epi (4) jwenn yon kopi done pèsonèl ou. Ou ka voye demann ou an pa imèl bay Portal Preschool atravè lyen Kontakte nou. REZIDAN COLORADO: DWA OU PWOFÈ SOU PWOFÈ COLORADO (Anvigè 1ye jiyè 2023) Dapre Lwa sou Konfidansyalite Konsomatè Colorado a ("CPA"), ki antre anvigè 1ye jiyè 2023, rezidan Colorado yo gen sèten dwa konsènan koleksyon, itilizasyon ak pataje done pèsonèl yo nan Portal Preschool. Preschool Portal pa vann done pèsonèl ou epi li p ap fè sa alavni san li pa ba ou yon avi ak yon opòtinite pou refize vann sa a jan lalwa egzije sa. Menm jan an tou, Pòtal Lekòl Matènèl pa angaje yo nan pwofil pou fè pwomosyon desizyon ki pwodui efè legal oswa efè enpòtan menm jan an. Pòtal preskolè ka angaje nan "piblisite sible" jan tèm sa a defini nan CPA a. Apati 1ye jiyè 2023 ou pral gen dwa pou refize fè piblisite vize. Pòtal Lekòl Matènèl kolekte divès kategori done pèsonèl lè w sèvi ak Sèvis la, tankou idantifyan, enfòmasyon komèsyal, entènèt oswa lòt enfòmasyon sou rezo elektwonik oswa aktivite sou aparèy, done jeolokalizasyon, ak enfòmasyon pwofesyonèl. Yo bay yon deskripsyon pi detaye sou enfòmasyon Pòtal Lekòl Matènèl kolekte ak fason nou itilize yo pi wo a nan Seksyon 1 (Enfòmasyon nou kolekte ak kijan nou itilize li). Seksyon 3 (Twazyèm Pati) dekri kategori twazyèm pati ak ki moun nou pataje done pèsonèl, ak ki enfòmasyon yo ka pataje nan diferan sikonstans. Si w se yon rezidan nan Colorado, apati 1ye jiyè 2023 w ap gen dwa pou (1) mande pou w konnen ki done pèsonèl yo te kolekte sou ou, epi pou w jwenn aksè nan enfòmasyon sa yo; (2) mande pou korije erè nan done pèsonèl ou; (3) mande pou efase done pèsonèl ou, menm si eksepsyon anba CPA a ak lòt lwa ka pèmèt Pòtal Lekòl Matènèl kenbe epi sèvi ak sèten done pèsonèl malgre demann pou efase w la; epi (4) jwenn yon kopi done pèsonèl ou. Ou ka voye demann ou an pa imèl bay Portal Preschool atravè lyen Kontakte nou. REZIDAN CONNECTICUT: DWA KONFIDITE OU NAN CONNECTICUT (Anvigè 1ye jiyè 2023) Dapre Lwa sou Konfidansyalite Done Connecticut ("CTDPA"), ki antre an vigè 1ye jiyè 2023, rezidan Connecticut gen sèten dwa konsènan koleksyon, itilizasyon, ak pataje done pèsonèl yo nan Portal Preschool. Preschool Portal pa vann done pèsonèl ou epi li p ap fè sa alavni san li pa ba ou yon avi ak yon opòtinite pou refize vann sa a jan lalwa egzije sa. Menm jan an tou, Pòtal Lekòl Matènèl pa angaje yo nan pwofil pou fè pwomosyon desizyon ki pwodui efè legal oswa efè enpòtan menm jan an. Pòtal preskolè ka angaje nan "piblisite sible" jan tèm sa a defini nan CTDPA. Apati 1ye jiyè 2023 ou pral gen dwa pou refize fè piblisite vize. Pòtal Lekòl Matènèl kolekte divès kategori done pèsonèl lè w sèvi ak Sèvis la, tankou idantifyan, enfòmasyon komèsyal, entènèt oswa lòt enfòmasyon sou rezo elektwonik oswa aktivite sou aparèy, done jeolokalizasyon, ak enfòmasyon pwofesyonèl. Yo bay yon deskripsyon pi detaye sou enfòmasyon Pòtal Lekòl Matènèl kolekte ak fason nou itilize yo pi wo a nan Seksyon 1 (Enfòmasyon nou kolekte ak kijan nou itilize li). Seksyon 3 (Twazyèm Pati) dekri kategori twazyèm pati ak ki moun nou pataje done pèsonèl, ak ki enfòmasyon yo ka pataje nan diferan sikonstans. Si w abite nan Connecticut, apati 1ye jiyè 2023 w ap gen dwa pou (1) mande pou w konnen ki done pèsonèl yo te kolekte sou ou, epi pou w jwenn aksè nan enfòmasyon sa yo; (2) mande pou korije erè nan done pèsonèl ou; (3) mande pou efase done pèsonèl ou yo, menm si eksepsyon anba CTDPA a ak lòt lwa ka pèmèt Pòtal Lekòl Matènèl kenbe epi sèvi ak sèten done pèsonèl malgre demann pou efase w la; epi (4) jwenn yon kopi done pèsonèl ou. Ou ka aprann plis sou fason pou soumèt yon demann dwa done, oswa fè apèl kont refi yon demann, atravè lyen Kontakte nou nan Portal Preschool.

 • Community Guidelines | Preschool Portal.net

  Gid Kominote yo Sandbox la vle di ke yo dwe yon kote yo kominike avèk lòt pwofesyonèl pandan y ap travay; aprann nan men lòt moun, bati relasyon, epi otreman jis 'pandan'. Sa a se lespri a nan ki gid sa yo te etabli. Diskisyon yo ak fason tout manm yo ak anplwaye Portal Preschool yo trete yo se toujou pwofesyonèl. Règ jeneral pou swiv se si diskou a pa ta apwopriye pou yon espas travay tradisyonèl, Lè sa a, li pa apwopriye isit la. Fowòm tankou Sandbox yo nan pi bon yo lè patisipan yo trete youn ak lòt ak respè ak koutwazi. Tanpri sonje sa lè w ap patisipe isit la nan Sandbox la. Okazyonèlman, Pòtal Preschool ap deplase diskisyon yo si yo fè pati yon kategori diferan. N ap fèmen/retire diskisyon ak/oswa repons yo tou si yo lakòz konfizyon, yo mechan, oswa si yo pa apwopriye (gade sa nou fè/pa fè pi ba a). Entansyon nou se pa sansi, men ankouraje yon anviwònman ki fasil pou itilize ak pwodiktif pou tout moun ki enplike. ​ Moun vin nan Portal Preschool pou konekte youn ak lòt nan endistri gadri pou timoun piti. Nou konnen ke moun pa pral toujou dakò, men nou espere tout moun sou sit la trete youn ak lòt ak platfòm la ak onètete ak respè. Nou te mete ansanm direktiv jeneral sa yo pou ede fikse ton pou diskou sou sit la—jis nan ka. ​ Relevans: Tanpri asire w ke kontribisyon ou yo apwopriye pou Sandbox la. Pa ekzanp, pòs yo pa kote pou dispozisyon sou ideyoloji politik, pratik travay yon biznis, sikonstans ekstraòdinè, oswa lòt bagay ki pa adrese nwayo eksperyans konsomatè a. Kontni ki pa apwopriye: langaj kolore ak imaj yo bon, men pa gen plas pou menas, arasman, libète, diskou rayisab, oswa lòt ekspozisyon fanatismo. Konfli enterè: Kontribisyon ou nan Portal Preschool ta dwe san patipri ak objektif. Pa egzanp, ou pa ta dwe ekri revi sou pwòp biznis ou oswa anplwayè, biznis zanmi oswa fanmi ou, kanmarad ou oswa konpetitè nan endistri ou, oswa biznis nan gwoup rezo ou. Biznis pa ta dwe janm mande kliyan yo ekri revi. Konfidansyalite: Pa pibliye enfòmasyon prive moun yo. Pa egzanp, tanpri pa afiche foto oswa videyo lòt kliyan san pèmisyon yo, epi pa afiche non konplè lòt moun sof si w ap refere a yon moun ki souvan refere yo pa non konplè yo. Kontni Pwomosyon: Pa poste materyèl pwomosyon sof si li an koneksyon avèk yon pwodwi piblisite Portal Lekòl Matènèl ak atravè yon Kont Biznis. Ann kenbe sit la itil pou konsomatè yo epi yo pa anvayi ak bri komèsyal soti nan chak itilizatè. Afiche pwòp kontni ou: Pa glise kontni ki soti nan lòt sit, itilizatè, oswa biznis. Ekri pwòp kopi ou epi pataje pwòp foto ou ak videyo sèlman. Sa vle di tou ou pa ta dwe itilize chatbots oswa lòt zouti AI pou kreye revizyon. ​ Règ Konduit Vyolasyon règ sa yo ka lakòz yo retire yon pòs, yon avètisman, yon sispansyon nan Sandbox la, oswa sispansyon nan sit Portal Preschool la. Règ sa yo pa konplè epi moderatè fowòm yo ap gen tout diskresyon pou retire nenpòt kontni yo jije ki pa apwopriye. W ap resevwa yon notifikasyon nan men Portal Preschool si yo retire pòs ou a oswa si yo sispann aksè a. Gade sa ki fè ak sa ki pa fè yo anba a epi patisipe! Nou tann nou tande nan Sandbox la. Pa fè Sèvi ak langaj (menm lè yo endike ak lèt ak senbòl altènatif), rasis, menasan, adilt, oswa vyolan. Degrade yon travay espesifik, pwofil, timoun, fanmi oswa manm. Poste lyen oswa kontni ki soti nan yon travay, pwofil, oswa manm. Afiche enfòmasyon sou yon timoun espesifik, fanmi, manm oswa vyolasyon afiche travay (Okontrè, tanpri revize règleman nou yo epi rapòte vyolasyon an lè w klike sou lyen "Rapòte Vyolasyon" la epi/oswa kontakte Sipò Kliyantèl Pòtal Lekòl Matènèl la) . Quote kominikasyon prive yon lòt manm oswa yon anplwaye Portal Preschool. Afiche mesaj enflamatwa, ki pa etranje oswa ki pa sijè a ("trolling") Enkli enfòmasyon kontak, lyen, oswa referans sou lòt sit entènèt ak entansyon pou fè piblisite. Repost efase fil oswa repete afiche pou sèl objektif deplase fil nan tèt la ('bumping'). Afiche toutan kontni negatif (pa egzanp, "lis lesiv" oswa "rant") san yo pa rekòmande oswa sijere yon solisyon potansyèl. Poste enfòmasyon ki ankouraje Kondisyon Sèvis ak lòt vyolasyon politik. Sèvi ak fowòm yo pou chèche travay dirèkteman e/oswa anboche pwofesè. Dos Bay kòlèg ou yo konsèy gratis. Fè zanmitay. Byenveni nouvo manm yo. Pòtal Preschool se yon platfòm pou travay. Pran konsiderasyon pou tout manm yo. Kite pèsonalite ou briye. Yo ankouraje imè enjenye. Voye ide ou pou amelyorasyon nan Pòtal Lekòl Matènèl nan Bwat Sijesyon an. Nou ka jere kritik konstriktif. Rapòte kontni ki pa apwopriye. Bati repitasyon Sandbox ou lè w poste kòmantè itil. Konekte youn ak lòt epi bati yon kominote vibran. ​

 • Services | Preschool Portal.net

  Sèvis Vizit Lakay Mwen se yon paragraf. Klike la a pou ajoute pwòp tèks ou a epi modifye mwen. Mwen se yon bon kote pou ou rakonte yon istwa epi kite itilizatè ou yo konnen yon ti kras plis sou ou. Konsèy altènatif Mwen se yon paragraf. Klike la a pou ajoute pwòp tèks ou a epi modifye mwen. Mwen se yon bon kote pou ou rakonte yon istwa epi kite itilizatè ou yo konnen yon ti kras plis sou ou. Konsiltan Laktasyon Mwen se yon paragraf. Klike la a pou ajoute pwòp tèks ou a epi modifye mwen. Mwen se yon bon kote pou ou rakonte yon istwa epi kite itilizatè ou yo konnen yon ti kras plis sou ou. Devlopman Timoun Mwen se yon paragraf. Klike la a pou ajoute pwòp tèks ou a epi modifye mwen. Mwen se yon bon kote pou ou rakonte yon istwa epi kite itilizatè ou yo konnen yon ti kras plis sou ou. Doula nesans Mwen se yon paragraf. Klike la a pou ajoute pwòp tèks ou a epi modifye mwen. Mwen se yon bon kote pou ou rakonte yon istwa epi kite itilizatè ou yo konnen yon ti kras plis sou ou. Sleep Lab Mwen se yon paragraf. Klike la a pou ajoute pwòp tèks ou a epi modifye mwen. Mwen se yon bon kote pou ou rakonte yon istwa epi kite itilizatè ou yo konnen yon ti kras plis sou ou. Retounen lakay

 • File Share | Preschool Portal.net

  Files & Folders + File Item name Last updated Views Favorites Contributors FAQ 1 item private access This folder can only be accessed by specific site members. Jul 16, 2023 0 0 P Preschool Portal Item

 • Pilot Program | Preschool Portal.net

  Preschool Portal Pilot Program Thank you for taking an interest in our Pilot Program. We are glad you made it here. As a parent, teacher and preschool owner, I know first-hand how difficult it can be to navigate in the preschool world for all involved. Parents have to spend their time searching for a center that has an opening that will meet their needs. Providers have to constantly place ads for teachers and then hope the new hire will be a good fit for the center...when you actually find someone. Then there are the teachers going center to center to find the one that they fit with. ​ After 28 years of working in this field, we came up with a better solution. We have created ONE environment for everything preschool. ONE place ONE place where providers create profiles to show parents who they are and what they have to offer so we can show them WHERE you are. ONE place to place ads so teachers looking for a change can find you. ONE place so all of us can communicate together and work together to make life a little easier. ​ So, no more placing expensive ads in SO many places and wondering if they are even getting looked at. If someone is looking to get into this field or wanting that change, they can come here . If a parent needs to find a new center, they can come here . If a teacher needs advice on a child's behavior, they can come here to ask for help and suggestions. If a teacher needs an idea for a bulletin board, an art project idea or just wants to talk to another teacher that works with the same age, they can come here . ​ Become a Pilot member Our Pilot Program is a way for us to connect with you and work out the kinks. We need you to help us cross all those T's and dot all those I's. Without YOUR help, we wouldn't be able to do that. So, please help us meet our goals, to grow big and strong, and we can connect the preschool world and create ONE place for us to go when we need something. ​ Being a member gives you the ability to create a profile for your childcare business and/or yourself. You can upload pictures, videos and even share your advice within the Sandbox feed. You can connect with people you know or make some new acquaintances. You can share pictures or videos of activities, bulletin boards, or just those proud moments. You can talk teacher to teacher, Director to Director, or Owner to Owner. Whoever you need advice from. You can place ads for teachers...for FREE! Yep, I said for FREE! ​ There is SO much to do within the Preschool Portal, so join us on this journey and let's work together on bringing your advice and suggestions to good use. ​ So don't wait! ​ ​ JOIN NOW

 • Contact | Preschool Portal.net

  What can we help you with? Being a member of our Pilot Program, we will need to work together to get things right. If you ever find something is not working as it should, or you have an idea for improvements, let us know. We will listen. So please let us know if you have any questions or comments. First Name Last Name Email Message Send Email: preschoolportal@yahoo.com Thanks for submitting! We will get back to you shortly.

 • Individual Member Terms & Conditions | Preschool Portal.net

  Pòtal lekòl matènèl Manm endividyèl tèm ak Kondisyon Tèm ak kondisyon sa yo efikas imedyatman pou moun ki anrejistre kont yo. Tèm ak kondisyon sa yo ("Tèm yo") gouvène aksè ak itilizasyon sitwèb Pòtal Lekòl Matènèl ak aplikasyon mobil ki gen lyen ak oswa fè referans ak Kondisyon sa yo ("Site"). Lè w gen aksè oswa itilize sit la, ou dakò ak kondisyon sa yo epi konkli yon kontra legalman obligatwa ak Portal Preschool. Pa gen aksè oswa itilize sit la si ou pa vle oswa ou pa kapab dwe mare pa Kondisyon yo. ​ 1. Definisyon 1.Pati yo "Ou" ak "ou" refere a ou, kòm yon itilizatè nan sit la. Yon "itilizatè" se yon moun ki gen aksè, browse, rale, grate, oswa nan nenpòt fason ki sèvi ak sit la. "Nou," "nou," ak"nou" ref ale nan Portal Preschool. 2.Content "Konteni" vle di tèks, imaj, foto, odyo, videyo, done kote, ak tout lòt fòm done oswa kominikasyon. "Konteni ou a" vle di Kontni ou soumèt oswa transmèt nan, atravè, oswa an koneksyon avèk sit la, tankou evalyasyon, revizyon, konpliman, envitasyon, enskripsyon, mesaj, ak enfòmasyon ke ou montre piblikman oswa parèt nan pwofil kont ou. . "Itilizatè Kontni" vle di Kontni ke itilizatè yo soumèt oswa transmèt nan, atravè, oswa an koneksyon avèk Sit la. "Konteni Pòtal Lekòl Matènèl" vle di Kontni ke nou kreye epi mete disponib an koneksyon avèk Sit la. "Twazyèm Pati Kontni" vle di Kontni ki soti nan lòt pati ki pa Pòtal Preschool oswa itilizatè li yo, ki disponib an koneksyon avèk Sit la. "Konteni Sit" vle di tout Kontni ki disponib an koneksyon avèk Sit la, tankou Kontni Ou, Kontni Itilizatè, Kontni Twazyèm Pati, ak Kontni Pòtal Lekòl Matènèl. 2.Chanjman nan Kondisyon Sèvis yo Nou ka modifye Kondisyon yo de tan zan tan. Ou konprann epi dakò ke aksè ou oswa itilizasyon sit la gouvène Kondisyon yo ki efektif nan moman aksè ou oswa itilizasyon sit la. Si nou fè chanjman materyèl nan Kondisyon sa yo, n ap fè w konnen pa imèl oswa lè nou poste yon avi sou sit la anvan dat chanjman yo efektif. N ap endike tou nan tèt paj sa a dat dènye revizyon yo te fèt. Ou ta dwe revize Kondisyon sa yo sou yon baz regilye kòm vèsyon revize yo pral obligatwa pou ou. Nenpòt modifikasyon sa yo pral efikas lè nou afiche nouvo Kondisyon yo. Ou konprann epi dakò ke ou kontinye aksè oswa itilizasyon sit la apre dat efektif modifikasyon nan Regleman yo endike ou aksepte modifikasyon yo. 3.Tradiksyon Nou ka tradui Kondisyon sa yo nan lòt lang pou konvenyans ou. Men, vèsyon angle a gouvène relasyon ou ak Pòtal Lekòl Matènèl, epi nenpòt enkonsistans nan mitan diferan vèsyon yo pral rezoud an favè vèsyon angle a. 4. Sèvi ak sit la ​ 1.Elijiblite Pou jwenn aksè oswa itilize Sit la, ou dwe gen 18 ane oswa plis epi ou dwe gen pouvwa ak otorite nesesè pou antre nan Regleman sa yo. Ou pa gendwa gen aksè a oswa itilize sit la si ou se yon konkiran pa nou oswa si nou te deja entèdi ou sou sit la oswa fèmen kont ou. 2. Pèmisyon pou itilize sit la Nou ba w pèmisyon pou w sèvi ak sit la, dapre restriksyon ki nan Kondisyon sa yo. Itilizasyon ou nan sit la se sou pwòp risk ou, ki gen ladan risk pou ou ta ka ekspoze a Kontni ki ofansif, endesan, ki pa egzak, ki pa kòrèk, oswa ki pa apwopriye. 3.Site Disponibilite Sit la ka modifye, mete ajou, entèwonp, sispann oswa sispann nenpòt ki lè san avètisman oswa responsablite. 4.Kont itilizatè Ou dwe kreye yon kont epi bay sèten enfòmasyon sou tèt ou pou w ka sèvi ak kèk nan karakteristik yo ki ofri nan sit la. Ou responsab pou kenbe konfidansyalite modpas kont ou a. Ou responsab tou pou tout aktivite ki fèt anrapò ak kont ou. Ou dakò avèti nou imedyatman sou nenpòt itilizasyon kont ou san otorizasyon. Nou rezève dwa pou fèmen kont ou a nenpòt ki lè pou nenpòt ki rezon oswa okenn rezon. Kont ou se pou itilizasyon pèsonèl ou ki pa komèsyal sèlman. Nan kreye li, nou mande pou w bay enfòmasyon konplè epi egzat sou tèt ou pou ranfòse kredibilite w kòm yon kontribitè nan sit la. Ou pa gen dwa imite yon lòt moun (egzanp, adopte idantite yon selebrite oswa vwazen pwochen pòt ou a), kreye oswa itilize yon kont pou nenpòt lòt moun pase tèt ou, bay yon adrès imel ki pa pwòp ou a, oswa kreye plizyè kont. Si w itilize yon psedonim, fè atansyon pou w sonje ke lòt moun ka toujou kapab idantifye w si, pa egzanp, ou mete enfòmasyon ki idantifye w nan revizyon w yo, w sèvi ak menm enfòmasyon sou kont yo sou lòt sit, oswa si w pèmèt lòt sit pataje enfòmasyon sou ou. ak Pòtal Lekòl Matènèl. Tanpri li Règ sou enfòmasyon prive nou an pou plis enfòmasyon. 5.Kominikasyon ki soti nan Pòtal Lekòl Matènèl ak lòt Itilizatè yo Lè w kreye yon kont, ou dakò resevwa sèten kominikasyon an koneksyon avèk sit la. Pou egzanp, ou ka resevwa konpliman oswa demann zanmi nan men lòt Itilizatè yo. 5.Content 1.Responsablite pou kontni ou a Se ou menm sèl ki responsab Kontni Ou, epi yon fwa pibliye, li pa ka toujou retire li. Ou asime tout risk ki asosye ak Kontni Ou, ki gen ladan depandans nenpòt moun sou bon jan kalite li, presizyon, oswa fyab, oswa nenpòt divilgasyon pa ou nan enfòmasyon nan Kontni Ou ki fè ou pèsonèlman idantifye. Ou reprezante ke ou posede oswa ou gen otorizasyon ki nesesè yo itilize ak otorize itilizasyon Kontni Ou jan sa dekri la a. Ou pa gendwa vle di ke Kontni Ou nan okenn fason patwone oswa andose pa Preschool Portal. Ou ka ekspoze tèt ou a responsablite si, pou egzanp, Kontni Ou a gen materyèl ki fo, entansyonèlman twonpe, oswa difamasyon; vyole nenpòt dwa twazyèm pati, ki gen ladan nenpòt copyright, mak komèsyal, patant, sekrè komèsyal, dwa moral, dwa sou vi prive, dwa pou piblisite, oswa nenpòt lòt pwopriyete entelektyèl oswa dwa pwopriyetè; gen materyèl ki ilegal, tankou diskou rayisman ilegal oswa pònografi; eksplwate oswa fè minè mal; oswa vyole oswa defann vyolasyon nenpòt lwa oswa règleman. 2.Dwa nou pou nou itilize kontni ou Nou ka sèvi ak kontni ou nan plizyè fason diferan, tankou montre li piblikman, refòme li, enkòpore li nan piblisite ak lòt travay, kreye travay derive apati li, fè pwomosyon li, distribye li, ak pèmèt lòt moun fè menm bagay la an koneksyon avèk pwòp pa yo. sit entènèt ak platfòm medya ("Lòt Medya"). Kòm sa yo, ou irevokablman akòde nou atravè lemond, tout tan, ki pa eksklizif, san redevances, ka bay, sou-lisans, dwa transfere pou itilize Kontni Ou pou nenpòt ki rezon. Tanpri sonje ke ou bay itilizatè yo sit la ak nenpòt lòt medya yo dwa pou yo jwenn aksè nan kontni ou an koneksyon avèk itilizasyon sit la ak nenpòt lòt medya yo. Finalman, ou irevokablman renonse ak lakòz yo anile, kont Portal Preschool ak itilizatè li yo nenpòt reklamasyon ak reklamasyon sou dwa moral oswa atribisyon ki gen rapò ak Kontni Ou. Pa "itilize" nou vle di itilize, kopye, fè piblikman ak montre, repwodui, distribye, modifye, tradui, retire, analize, komèrsyalize, ak prepare travay derive nan Kontni Ou. 3.Ownership Ant ou menm ak Portal Preschool, ou posede Kontni Ou. Nou posede Kontni Pòtal Lekòl Matènèl la, ki gen ladan men pa limite a koòdone vizyèl, karakteristik entèaktif, grafik, konsepsyon, ak konpilasyon, ki gen ladan, men pa limite a, konpilasyon nou an nan Kontni Itilizatè ak lòt Kontni Sit, kòd òdinatè, pwodwi, lojisyèl, total. evalyasyon revizyon itilizatè yo, ak tout lòt eleman ak konpozan nan sit la eksepte kontni ou, kontni itilizatè ak kontni twazyèm pati. Nou posede tou copyrights, mak komèsyal yo, mak sèvis yo, non komèsyal yo, ak lòt dwa entelektyèl ak pwopriyetè atravè mond lan ("Dwa IP") ki asosye ak Kontni Pòtal Lekòl Matènèl la ak Sit la, ki pwoteje pa copyright, rad komès, patant, lwa sou mak komèsyal yo, ak tout lòt dwa ak lwa entelektyèl ak pwopriyetè aplikab yo. Kòm sa yo, ou pa gen dwa modifye, repwodui, distribye, kreye travay derive oswa adaptasyon, montre piblikman oswa nan nenpòt fason eksplwate nenpòt nan Kontni Pòtal Lekòl Matènèl la an antye oswa an pati eksepte jan nou otorize ekspreseman. Eksepte jan sa a ekspreseman ak san anbigwite bay sa a, nou pa ba ou okenn dwa eksprime oswa implicite, epi nou kenbe tout dwa sou Sit la ak Kontni Pòtal Lekòl Matènèl la. 4.Piblisite Preschool Portal ak moun ki gen lisans li yo ka montre piblikman piblisite ak lòt enfòmasyon ki adjasan ak Kontni Ou a oswa enkli ladan l. Ou pa gen dwa a okenn konpansasyon pou piblisite sa yo. Fason, mòd, ak limit piblisite sa yo kapab chanje san avètisman espesifik pou ou. 5.Content Feeds Ou ka jwenn aksè epi itilize Feeds yo pou w ka montre Kontni Feed yo sou òdinatè pèsonèl ou, sit entènèt, oswa blog ("Sit Ou"), depi (i) itilizasyon Feeds yo se pou rezon pèsonèl, ki pa komèsyal sèlman, ( ii) ekspozisyon ou a nan Kontni Manje a fè lyen ki mennen ale nan paj ki enpòtan yo sou sitwèb Pòtal Matènèl la, epi atribi Pòtal Matènèl kòm sous Kontni Manje a, (iii) itilizasyon ou oswa ekspozisyon Kontni Manje a pa sijere ke Pòtal Matènèl fè pwomosyon oswa andose nenpòt kòz twazyèm pati, lide, sit entènèt, pwodwi oswa sèvis, ki gen ladan Sit Ou a, (iv) ou pa redistribiye Kontni Feed la, epi (v) itilizasyon Feeds yo pa anvayi sistèm Preschool Portal yo. Pòtal Matènèl rezève tout dwa nan Kontni Feed yo epi li ka sispann Feeds yo nenpòt ki lè. 6.Lòt Kontni Itilizatè yo (ki gen ladan nenpòt itilizatè yo te kapab kreye pa Preschool Portal) pa nesesèman reflete opinyon Preschool Portal. Nou rezève dwa pou retire, ekran, modifye, oswa retabli Kontni Itilizatè de tan zan tan nan sèl diskresyon nou pou nenpòt ki rezon oswa san rezon, epi san avètisman ba ou. Pa egzanp, nou ka retire yon revizyon si nou kwè li vyole Gid Kontni nou an. Nou pa gen okenn obligasyon pou kenbe oswa ba ou kopi Kontni Ou, ni nou pa garanti okenn konfidansyalite konsènan Kontni Ou. 6.Restriksyon Nou pa gen okenn obligasyon pou aplike Kondisyon yo sou non ou kont yon lòt itilizatè. Pandan ke nou ankouraje w fè nou konnen si ou kwè yon lòt itilizatè te vyole Kondisyon yo, nou rezève dwa pou mennen ankèt sou epi pran aksyon apwopriye nan sèl diskresyon nou an. 1.Ou dakò pa, epi ou pap ede, ankouraje, oswa pèmèt lòt moun sèvi ak sit la pou: Vyolasyon Gid Kontni nou yo, pa egzanp, lè w ekri yon revizyon fo oswa difamasyon, fè komès ak lòt biznis, oswa lè w peye yon moun oswa lè w resevwa yon konpansasyon pou w ekri oswa retire yon revizyon. Vyolasyon dwa nenpòt twazyèm pati, ki gen ladan nenpòt vyolasyon nan konfyans, copyright, trademark, patant, sekrè komèsyal, dwa moral, dwa sou vi prive, dwa pou piblisite, oswa nenpòt lòt pwopriyete entelektyèl oswa dwa pwopriyetè; Menase, trakase, blese, oswa anmède lòt moun, oswa ankouraje fanatik oswa diskriminasyon; Ankouraje yon biznis oswa lòt antrepriz oswa evènman komèsyal, oswa otreman itilize Sit la pou rezon komèsyal, eksepte an koneksyon avèk yon Kont Biznis ak jan Pòtal Preschool pèmèt ekspreseman; Voye imèl an gwo, sondaj, oswa lòt mesaj mas, kit se komèsyal nan nati oswa ou pa; angaje nan spamming mo kle, oswa otreman eseye manipile rezilta rechèch Sit la oswa nenpòt sit entènèt twazyèm pati; Mande enfòmasyon pèsonèl nan men minè, soumèt oswa transmèt pònografi; oswa Vole nenpòt lwa ki aplikab. 2. Ou dakò tou pou w pa ede, ankouraje oswa pèmèt lòt moun: Vyolasyon kondisyon yo; Modifye, adapte, apwopriye, repwodui, distribye, tradui, kreye zèv derive oswa adaptasyon, montre piblikman, vann, komès, oswa nan nenpòt fason eksplwate sit la oswa kontni sit la (lòt pase Kontni ou a), eksepte jan Pòtal Preschool otorize ekspreseman. ; Sèvi ak nenpòt robo, Spider, aplikasyon rechèch/rekiperasyon sit, oswa lòt aparèy otomatik, pwosesis, oswa mwayen pou jwenn aksè, rekipere, grate, oswa endèks nenpòt pòsyon nan sit la oswa nenpòt kontni sit la; Enjenyè ranvèse nenpòt pati nan sit la; Retire oswa modifye nenpòt avi copyright, mak komèsyal, oswa lòt dwa pwopriyetè ki parèt sou nenpòt pati nan sit la oswa sou nenpòt materyèl enprime oswa kopye nan sit la. Anrejistre, trete, oswa mwen enfòmasyon sou lòt itilizatè yo; Aksede, rekipere, oswa endèks nenpòt pòsyon nan sit la pou rezon pou konstwi oswa peple yon baz done rechèch sou revizyon biznis; Refòma oswa ankadre nenpòt pòsyon nan sit la; Pran nenpòt aksyon ki enpoze, oswa ki ka enpoze, nan sèl diskresyon nou an, yon chaj ki pa rezonab oswa disproporsyoneman gwo sou enfrastrikti teknoloji Pòtal Preschool oswa fè twòp demann trafik sou sit la; Eseye jwenn aksè san otorizasyon sou sit la, kont itilizatè, sistèm òdinatè, oswa rezo ki konekte nan sit la atravè piratage, min modpas, oswa nenpòt lòt mwayen; Sèvi ak sit la oswa nenpòt kontni sit la pou transmèt nenpòt viris òdinatè, vè, domaj, chwal Trojan, oswa lòt bagay ki gen yon nati destriktif (ansanm, "Viris"); Sèvi ak nenpòt aparèy, lojisyèl, oswa woutin ki entèfere ak fonksyone apwopriye nan sit la, oswa otreman eseye entèfere ak bon travay nan sit la; Sèvi ak sit la pou vyole sekirite nenpòt rezo òdinatè, fann modpas oswa kòd sekirite chifreman; deranje oswa entèfere ak sekirite nan, oswa otreman lakòz domaj nan, Sit la oswa Kontni Sit la; oswa Retire, kontourne, enfim, domaje, oswa otreman entèfere ak nenpòt karakteristik ki gen rapò ak sekirite nan Sit la, karakteristik ki anpeche oswa mete restriksyon sou itilizasyon oswa kopye Kontni Sit la, oswa karakteristik ki ranfòse limit sou itilizasyon sit la. Restriksyon ki anwo yo aplike sèlman nan limit ki akseptab dapre lalwa aplikab. Men, ou dakò pou pa aji kontrèman ak yo (menm si akseptab dapre lalwa aplikab) san yo pa bay nou 30 jou avi alekri anvan, ansanm ak nenpòt enfòmasyon ke nou ka rezonab mande pou ba nou yon opòtinite bay remèd altènatif oswa otreman akomode ou. nan sèl diskresyon nou an. 7.Gid ak Règleman 1.Content Gid yo Ou reprezante ke ou te li ak konprann Gid Kontni nou an. 2. Konfidansyalite Ou reprezante ke ou te li ak konprann Règleman sou enfòmasyon prive nou an. Remake byen ke nou ka divilge enfòmasyon sou ou bay twazyèm pati si nou gen yon kwayans bon lafwa ke divilgasyon sa a rezonab nesesè pou (i) pran aksyon konsènan aktivite ilegal yo sispèk; (ii) aplike oswa aplike Kondisyon nou yo ak Règleman sou enfòmasyon prive; (iii) konfòme yo ak pwosesis legal oswa lòt ankèt gouvènman an, tankou yon manda pou rechèch, sitasyon, lwa, pwosedi jidisyè, oswa lòt pwosesis legal yo sèvi sou nou; oswa (iv) pwoteje dwa nou, repitasyon, ak pwopriyete, oswa sa ki nan itilizatè nou yo, afilye, oswa piblik la. Si w itilize sit la andeyò peyi Etazini, ou dakò pou yo transfere done pèsonèl ou yo epi trete yo nan peyi Etazini. 8.Sijesyon ak Amelyorasyon Lè w voye nou nenpòt lide, sijesyon, dokiman, oswa pwopozisyon ("Feedback"), ou dakò ke (i) Feedback ou a pa genyen enfòmasyon konfidansyèl oswa propriétaires twazyèm pati, (ii) nou pa gen okenn obligasyon pou konfidansyalite, eksprime. oswa implicite, ki gen rapò ak Feedback la, (iii) nou ka gen yon bagay ki sanble ak Feedback la ki deja an konsiderasyon oswa nan devlopman, epi (iv) ou ba nou yon lisans irevokabl, ki pa eksklizif, san redevances, tout tan, atravè lemond. itilize, modifye, prepare travay derive, pibliye, distribye ak sou-lisans Feedback a, epi ou irevokablman renonse ak lakòz yo anile, kont Pòtal Preschool ak itilizatè li yo nenpòt reklamasyon ak reklamasyon sou nenpòt dwa moral ki genyen nan Feedback sa yo. 9.Twazyèm Pati Sit la gendwa genyen lyen ki mennen nan lòt sitwèb oswa aplikasyon (yo chak, yon "Sit Twazyèm Pati"). Nou pa kontwole oswa andose okenn Sit Twazyèm Pati. Ou dakò ke nou pa responsab pou disponiblite oswa kontni sit Twazyèm Pati sa yo. Itilizasyon Sit Twazyèm Pati yo se sou pwòp risk ou. Gen kèk nan sèvis ki disponib atravè sit la ka sijè a lòt tèm lisans twazyèm pati oswa sous ouvè ak divilgasyon. 10. Indemnité Ou dakò pou dedomaje, defann, epi kenbe Portal Preschool, paran li yo, filiales, afilye li yo, nenpòt konpayi ki gen rapò, founisè, lisansye, ak patnè, ak ofisye, direktè, anplwaye, ajan, ak reprezantan chak nan yo (ansanm, "Antite Pòtal Lekòl Matènèl") san danje, ki gen ladan depans, responsablite ak frè legal, nan nenpòt reklamasyon oswa demann nenpòt twazyèm pati fè ki soti nan oswa ki gen rapò ak (i) aksè ou oswa itilizasyon sit la, (ii) vyolasyon ou nan Kondisyon yo, (iii) nenpòt pwodwi oswa sèvis ou achte oswa jwenn an koneksyon avèk sit la, oswa (iv) vyolasyon pa ou, oswa nenpòt twazyèm pati ki sèvi ak kont ou, nan nenpòt pwopriyete entelektyèl oswa lòt dwa nenpòt moun oswa antite. . Pòtal preskolè rezève dwa, sou depans ou, pou li pran defans ak kontwòl eksklizif nenpòt pwoblèm pou ou oblije dedomaje nou, epi ou dakò pou kolabore ak defans nou pou reklamasyon sa yo. Ou dakò pou pa regle nenpòt pwoblèm sa yo san konsantman alekri alavans Portal Preschool. Portal preskolè pral fè efò rezonab pou fè w konnen nenpòt reklamasyon, aksyon oswa pwosedi sa yo lè w vin konnen sa. 11. Limit responsabilite yo TANPRI LI SEKSYON SA A AK ATANSYON PISKE LI LIMITE RESPONSABILITE ANTITE PORTAL PRESKOL YO A POU OU. CHAK SUBSEKSYON ANBA YO APLIKE SÈLMAN JISKA MISYON MAKSIMÒM YO OBLÈ ANBA LWA AK APPLIKE. ANYEN ANYEN KI MENM KI MENM LA KI GEN LIMITE NENPÒT DWA OU KA GENYEN KI PA GEN LIMITE LEGAL. SI OU PA SÈ SÈ SOU SA A OSWA NENPÒT SEKSYON KONDISYON SA YO, TANPRI KONSILTE AK YON PWOFESYONÈ LEGAL AVAN POU AKSÈ OSWA ITILIZE SITE A. LÈ OU AKSÈ OSWA ITILIZE SITE A, OU REPREZANTE KE OU TE LI, KONPRANN, AK DAKÒ AK TÈM SA YO, ANKLI SEKSYON SA A. OU AP RENSE DWA LEGAL SUBSTANTIYAL OU DAKÒ AK KONDISYON SA YO. SITE A DISPONIB POU OU SOU YON "KÒM SE", "AK TOUT FÒT" AK "KÒM DISPONIB", AK KONPREYANSYON EXPRESS KI ANTITE PORTAL PRESKOL YO PA KAPAB SIVEYE, KONTWÒLE, OSWA KONTI ITIlizatè yo. KONSA, ITILIZE OU SITE A SE SOU DISKREYON OU AK RISK. ANTITE PORTAL PRESKOL YO PA FÈ OKENN REKLAMASYON OSWA PWOMES KONSÈNAN KALITE, PREZISYON, OSWA Fyab SITE A, SEKIRITE OSWA SEKIRITE, OSWA KONTENI SITE A. KI KONSA, ANTITE PORTAL PRESKOL YO PA RESPONSABLE ANvè OU POU NENPÒT PÈT OSWA DOmaj KI KAPAB SOU KI GENYEN, KI GEN EGZANP, KI PWOVILITE SITE A, KI ENDISPONIBILITÉ, OSWA VULNERABILITE SEKIRITE OSWA PWOFESYON OU NAN KALITE AK KALIBITE A, KALIBITE A, AK FIBILITÉ A, AK SITE. EVALASYON, REVIZYON (ENKLI KONTENI YO, LÒD, AK AFFICH), OSWA MÈT YO JWENN SOU, ITILIZE SOU, OSWA DISPONIB ATRAVER SITE A. ANTITE PORTAL PRESKOL YO PA FÈ OKENN REKLAMASYON OUBYEN PWÒM KI RESPÈ POU NENPÒT TWAZI PATI, TANKOU BIZNIS OSWA PLIBLITE YO SOU SIT LA OSWA ITIlizatè SIT LA. KI KONSA, ANTITE PORTAL PRESKOL YO PA RESPONSABLE ANvè OU POU NENPÒT PÈT OSWA DOmaj KI KA SOUVEL AK AKSYON OSWA OMISYON YO, KI GENYEN, POU EGZANP, SI YON LÒT ITIlizatè OSWA BIZNIS FÈ KONTI OU, IDANTITE, OSWA ENFÒMASYON PÈSONÈL OU, EKSPERYANS NEGATIF AK YON BIZNIS OSWA PLIBLÈT YO KI KI MENM OUBYEN KI MENM SOU SIT LA, ACHTE OU AK ITILIZE PWODWI OSWA SÈVIS OU TWAZI PATI ÒF NAN SITE A SE SOU DISKRETYON OU AK RISK. ANTITE PORTAL PRESKOOL YO REJTE TOUT GARANTI, KIT KI EXPRESSO OSWA IMPLICITE, KI GENYEN GARANTI KONSÈNAN PWODWI OSWA SÈVIS BIZNIS YO SOU SIT LA YO OFRI, AK GARANTI IMPLICITE DE MARCHANDABILITE, APTIMITE POU YON PATIKILMAN, AK PWODIKSYON AK ENFÒMASYON. OKENN ENFÒMASYON OSWA KONSÈY OU BYEN YON REPREZANTAN YON NAN ANTITE PORTAL PRESKOL YO BAY OU KI PRAL KREYE YON REPREZANTASYON OSWA GARANTI. SÈL AK SÈK DWA OU AK REMEDIS OU KAPAS OU MÉCOSATISFAKSYON AK SIT LA, SÈVIS KI GENYEN, OSWA NENPÒT LÒT DOLEYAN YO TERMINATION OU AK DISCONTINUATION OU AKSÈ A OSWA ITILIZE SITE A. RESPONSABILITE MAKIMIM ÒPÒT PRESKOL AN ANvè OU POU PÈT OSWA DOGAJ OU SIBI AK SITE A OSWA KONDISYON SA YO LIMITE A PI PI GWO (i) KANTITE OU PEYE, SI GEN GENYEN, OU POU KONNANSYON POU PRESKOL LA NAN PÒTÈS LA. AK SITE A NAN 12 MWA AVAN AKSYON AN KI SOU RESPONSABILITE, OSWA (ii) $100. ANTITE PORTAL PRESKOL YO DEJONE RESPONSABILITE POU NENPÒT (i) DOGAJ ENDRÈK, ESPESYAL, AK ENSIDAN, PINITIF, EGZANPLÈ, RELIANCE, OSWA KONSEKANS, (ii) PÈDI PROFIT, (iii) ENTÈRIPYON BIZNIS, (iv) DOJ REPITASYON, OSWA (v) PÈT ENFÒMASYON OSWA DONE. 12. Revokasyon Ou ka mete fen nan Kondisyon yo nenpòt ki lè lè w fèmen kont ou, si w sispann sèvi ak sit la, epi bay Portal Preschool yon avi pou w mete fen. Tanpri revize Règleman sou enfòmasyon prive nou an pou jwenn enfòmasyon sou sa nou fè ak kont ou lè yo sispann. Nou ka fèmen kont ou, sispann kapasite w pou sèvi ak sèten pati nan sit la, ak/oswa entèdi w nèt sou sit la pou nenpòt ki rezon oswa okenn rezon, epi san avètisman oswa responsablite nenpòt kalite. Nenpòt aksyon sa yo ka anpeche w jwenn aksè nan kont ou, Sit la, Kontni Ou, Kontni Sit, oswa nenpòt lòt enfòmasyon ki gen rapò. Nan ka ta gen nenpòt revokasyon nan Kondisyon sa yo, kit se pa oumenm oswa nou, Seksyon 1, 5, 6, 11 - 15 ap kontinye nan tout fòs ak efè, ki gen ladan dwa nou yo sèvi ak Kontni Ou jan yo detaye nan Seksyon 5. 13. Kondisyon Jeneral Nou rezève dwa pou modifye, mete ajou, oswa sispann sit la nan sèl diskresyon nou an, nenpòt ki lè, pou nenpòt ki rezon oswa okenn rezon, epi san avètisman oswa responsablite. Nou ka ba ou avi, ki gen ladann sa yo konsènan chanjman nan Kondisyon yo pa imel, pa lapòs regilye, oswa kominikasyon atravè sit la. Eksepte jan sa di otreman nan Seksyon 10 pi wo a, pa gen anyen nan la a ki gen entansyon, ni yo pral jije, bay dwa oswa remèd sou nenpòt twazyèm pati. Kondisyon yo genyen tout akò ant ou menm ak nou konsènan itilizasyon sit la. Pati yo rekonèt ke yo pa mete konfyans yo nan nenpòt reprezantasyon fè men yo pa ekspreseman genyen nan Kondisyon sa yo. Nenpòt echèk nan Pòtal Preschool pou egzèse oswa aplike nenpòt dwa oswa dispozisyon nan Regleman yo pa reprezante yon renonse nan dwa oswa dispozisyon sa yo. Echèk nenpòt pati pou egzèse nan nenpòt respè nenpòt dwa ki endike nan la a pa dwe konsidere kòm yon renonse nan nenpòt lòt dwa anba la a. Si yo jwenn nenpòt dispozisyon ki nan Kondisyon yo pa ka aplike oswa ki pa valab, se sèlman dispozisyon sa a ki pral modifye pou reflete entansyon pati yo oswa elimine nan limit minimòm ki nesesè pou Kondisyon yo dwe otreman rete nan tout fòs ak efè ak aplike. Kondisyon yo, ak nenpòt dwa oswa obligasyon ki anba la a, yo pa kapab asiyen, transfere, oswa sou-lisans pa ou eksepte ak konsantman alekri anvan Preschool Portal men nou ka bay oswa transfere pa nou san restriksyon. Nenpòt ki tantativ plasman pa ou dwe vyole Kondisyon sa yo epi yo dwe anile. Tit seksyon ki nan Kondisyon yo se pou konvenyans sèlman epi yo pa gen okenn efè legal oswa kontra. Copyright © 2023 Preschool Portal, Clearwater, Florid, USA

bottom of page