top of page

Førskoleportal Business
Udbyder medlemskab

Vilkår og Betingelser

Disse vilkår og betingelser træder i kraft øjeblikkeligt for dem, der registrerer konti.

Disse vilkår og betingelser ("aftalen") indeholder alle vilkår og betingelser mellem Preschool Portal, LLC. ("Børneskoleportalen") og dig som virksomhedsudbyder (som defineret nedenfor) og styrer din deltagelse i førskoleportalens virksomhedsudbyderprogram beskrevet heri ("BP-programmet"), der tilbydes på førskoleportalens websted og gennem enhver mobilapplikation til førskoleportalen (samlet "webstedet"). Læs venligst denne aftale, før du tilmelder dig eller bruger webstedet som virksomhedsudbyder. Ved at tilmelde dig som en virksomhedsudbyder på webstedet, repræsenterer, garanterer, forstår, accepterer og accepterer du alle vilkår og betingelser indeholdt heri. Hvis du gør indsigelse mod noget i denne aftale, må du ikke bruge webstedet som en virksomhedsudbyder. Vilkårene og betingelserne i denne aftale kan til enhver tid ændres af børnehaveportalen, træder i kraft ved opslag på webstedet, og din deltagelse i BP-programmet efter en sådan offentliggørelse vil udgøre din accept af sådanne ændringer.

Som en del af sin service vedligeholder Preschool Portal visse oplysninger fra godkendte virksomhedsudbydere ("dig") og præsenterer sådanne oplysninger til interesserede brugere ("brugere") af webstedet, alt efter eget skøn, hvilket kan omfatte i søgeresultater og Ellers. Brugere har mulighed for, efter eget valg, at anmode om oplysninger om dig eller dine tjenester via den eller de metoder, der tilbydes på webstedet, hvilket kan omfatte udfyldelse af en anmodning om informationsformular på webstedet, som førskoleportalen derefter vil e-maile til dig med et link til dit websted via et webstedstekstlink på vores websted og/eller andre metoder som bestemt af førskoleportalen og accepteret af dig (samlet kaldet "BP'er"). Til gengæld for at angive dine oplysninger på webstedet og lette kontakten til webstedsbrugere, accepterer du at betale visse gebyrer ("gebyrer") til førskoleportalen som beskrevet og aftalt under tilmeldingsprocessen til Business Provider-programmet.

    1. Profilen.

Ved at tilmelde dig som virksomhedsudbyder giver du børnehaveportalen tilladelse til at offentliggøre visse oplysninger ("Indhold") om dig, indsendt af dig i tilmeldingsprocessen eller derefter, på webstedet i form af en profil ("profil"). Førskoleportalen forbeholder sig retten til at afslå enhver anmodning om en profil eller at annullere profiler af en hvilken som helst grund, herunder men ikke begrænset til manglende opfyldelse af forpligtelserne i denne aftale, eller uden grund. Ved at indsende indhold til webstedet giver du automatisk, og du erklærer og garanterer, at du har ret til at give Preschool Portal, dets tilknyttede selskaber, licenstagere og efterfølgere, i løbet af dette forholds løbetid, en uigenkaldelig, evig, ikke-eksklusiv , fuldt betalt, verdensomspændende licens til at bruge, kopiere, udføre, vise, reproducere, tilpasse, ændre og distribuere sådant indhold og til at forberede afledte værker af eller inkorporere sådant indhold i andre værker og til at give og godkende underlicenser til ovenstående, i hvert enkelt tilfælde: (i) med det formål at identificere dig over for brugere, identificere dig på de relevante servicekategorisider på webstedet eller på anden måde opfylde Preschool Portals forpligtelser heri, (ii) at promovere og markedsføre webstedet og din repræsentation derpå, og (iii) til formål ellers udtrykkeligt godkendt på forhånd, skriftligt af dig. Du repræsenterer og garanterer endvidere, at offentlig udstationering og brug af dit indhold af førskoleportalen ikke vil krænke eller krænke nogen tredjeparts rettigheder.

    2. Profilindhold.

Profilen vil indeholde oplysninger, du giver til førskoleportalen. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om din virksomhed og dine produkter/tjenester. Undladelse af at give oplysninger på en sådan måde kan resultere i, at Førskoleportalen suspenderer eller opsiger din profil. Profilen vises i servicekategoriområderne på webstedet, der er valgt i tilmeldingsprocessen, og vil være i en stil og et format, der stemmer overens med andre lignende profiler i det område. Førskoleportalen forbeholder sig retten til at ændre webstedets stil, form, indhold og udseende til enhver tid. Du accepterer at opretholde nøjagtigheden af oplysningerne i din profil. Hvis nogen af oplysningerne i dit opslag er eller bliver unøjagtige, vil du straks opdatere din profil og underrette førskoleportalen. Profilen og eventuelle ændringer heraf skal godkendes af Førskoleportalen. Visse ændringer, som du foretager i din fortegnelse, kan kræve gennemgang af børnehaveportalen før udsendelse, hvilken gennemgang vil blive udført inden for fem (5) hverdage efter indsendelse. Hvis sådanne ændringer godkendes, vil de straks blive afspejlet i din profil. Hvis de bliver afvist, vil Førskoleportalen give dig besked om årsagen til afvisningen og give dig mulighed for at revidere og indsende dem igen.

   3. Gebyrer; Aflysning.

Under tilmeldingsprocessen indvilligede du i at betale gebyrer til førskoleportalen til en fast sats. Den fastsatte sats, plus eventuelle gældende salgs- eller andre skatter, omtales også i denne aftale som "gebyrer". Ved at udfylde og indsende oplysningerne i tilmeldingsprocessen, giver du børnehaveportalen tilladelse til at beregne og debitere dit kreditkort de gebyrer, som du accepterede under tilmeldingsprocessen på betalingsplanen, der er angivet i tilmeldingsprocessen. Du accepterer også, at Preschool Portal automatisk fornyer dit abonnement i slutningen af hver abonnementsperiode og fortsætter med at debitere dit kreditkort for Gebyrerne for denne abonnementsperiode på betalingsplanen, der er angivet i tilmeldingsprocessen, medmindre du har annulleret dit abonnement inden slutningen af din tidligere abonnementsperiode.

Men hvis du har accepteret at betale faste gebyrer, og du annullerer eller pauser din deltagelse, vil du ikke være berettiget til at få refunderet eventuelle faste gebyrer, du tidligere har betalt eller fortsat skylder førskoleportalen.

Førskoleportalen forbeholder sig retten til at ændre gebyrpriserne til enhver tid, forudsat at førskoleportalen giver dig mindst tredive (30) dages varsel via e-mail-kommunikation sendt til den e-mailadresse, der er registreret i din kontoprofil, før enhver prisændring går træder i kraft. Førskoleportalen forbeholder sig også retten til at rette eventuelle faktureringsfejl eller fejl, som den laver, selvom den allerede har anmodet om eller modtaget betaling.

Du og Førskoleportalen forbeholder sig hver især ret til at opsige forholdet med den anden part til enhver tid af en hvilken som helst årsag eller uden grund med fem (5) hverdages varsel til den anden part. Hver part forbeholder sig ret til at opsige denne aftale straks efter meddelelse til den anden part i tilfælde af, at den anden part skulle begå eller på anden måde blive forbundet med, af en eller anden grund, enhver handling, der med rimelighed kan forventes at have en negativ indvirkning på omdømmet eller offentligt billede af den opsigende part. Førskoleportalen forbeholder sig retten til at sende en meddelelse om en sådan opsigelse til Brugere, som Førskoleportalen har grund til at tro, at du har korresponderet med.

  1. Manglende betaling.

 

I tilfælde af manglende betaling forbeholder Førskoleportalen sig retten til at suspendere eller afslutte din konto, indtil sådanne gebyrer er betalt. Førskoleportalen kan også opkræve renter på ubestridte saldi, der ikke er betalt i mere end tredive (30) dage, i hvilket tilfælde der vil påløbe renter fra den 31. dag med hensyn til ethvert ubetalt, ubestridt beløb med en sats på 1 % pr. måned eller den maksimale sats tilladt ved lov, alt efter hvad der er lavere. Førskoleportalen er berettiget til at få dækket alle rimelige omkostninger til opkrævning (inklusive bureauhonorarer, advokatsalærer, udgifter og omkostninger), der er påløbet ved forsøg på at opkræve betalinger fra dig.

 

  1. Andre tjenester.

 

I det omfang du vælger at købe andre tjenester, som Preschool Portal kan tilbyde mod et gebyr, giver du Preschool Portal tilladelse til at debitere dit kreditkort for de tjenester, du køber. Du accepterer, at hvis Førskoleportalen allerede har dit kreditkort registreret som følge af tidligere køb, du har foretaget, kan Førskoleportalen opkræve kreditkortet for de yderligere tjenester, du køber.

 

  1. Kommercielle udbydermærker.

 

Du giver hermed Preschool Portal, dets tilknyttede selskaber, licenstagere og efterfølgere en uigenkaldelig, evig, ikke-eksklusiv, fuldt betalt, verdensomspændende ret og licens i løbet af dette forholds løbetid, underlagt vilkårene og betingelserne heri, til at bruge dit logo( s), handelsnavne eller varemærker ("Mærkerne") eller dine tilknyttede selskaber, (i) med det formål at identificere dig over for brugere, identificere dig på de relevante servicekategorisider på webstedet eller på anden måde opfylder førskoleportalens forpligtelser i henhold hertil, (ii) at promovere og markedsføre webstedet og din repræsentation derpå, og (iii) til formål ellers udtrykkeligt godkendt på forhånd, skriftligt, af dig. Du repræsenterer og garanterer endvidere, at førskoleportalens brug af dine mærker i overensstemmelse med disse vilkår ikke vil krænke eller krænke nogen tredjeparts rettigheder.

 

  1. Generel.

 

Ingen af parterne må repræsentere eller antyde over for en bruger eller anden tredjepart, at den handler på vegne af den anden part hertil, eller at den anden part hertil har godkendt eller godkendt dens produkter eller tjenester. Al goodwill forbundet med brugen af dine varemærker skal være til fordel for dig og/eller dine tilknyttede virksomheder, alt efter hvad der er relevant.

 

  1. Skadesløsholdelse

 

Ved at acceptere vilkårene i denne aftale accepterer du at holde skadesløs, forsvare og holde førskoleportalen og dens tilknyttede selskaber, ledere, direktører, medarbejdere, aktionærer, repræsentanter og agenter skadesløs fra og imod alle krav, tab, udgifter eller krav om ansvar. , herunder advokatsalærer og omkostninger, som de pådrager sig i forbindelse med ethvert krav fra en tredjepart (herunder et krav om intellektuel ejendomsret), der opstår som følge af: (i) enhver misligholdelse fra din side af dine forpligtelser i henhold til denne aftale, (ii) enhver forsætlig forseelse eller uagtsom handling, undladelse eller urigtig fremstilling fra dig, dine agenter eller dine medarbejdere, (iii) enhver overtrædelse fra din side af nogen føderal, statslig eller lokal lovgivning, regel eller regulering, (iv) enhver tvist mellem dig og en bruger, eller ( v) krænkelsen eller påstået krænkelse af tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller ejendomsrettigheder af enhver liste eller andet materiale og indhold, som du indsender, poster eller transmitterer gennem webstedet eller på anden måde leverer til førskoleportalen til medtagelse på webstedet. Du må ikke afgøre noget erstatningsbetinget krav uden forudgående skriftligt samtykke fra Førskoleportalen. Derudover kan Førskoleportalen for egen regning deltage i forsvaret og afviklingen af kravet.

 

  1. Garantier.

 

Hver part repræsenterer og garanterer over for den anden part, at (i) denne aftale udgør en gyldig og bindende forpligtelse for en sådan part, som kan håndhæves i overensstemmelse med dens vilkår; (ii) en sådan part har fuld beføjelse og autoritet til at indgå denne aftale og udføre sine forpligtelser i henhold hertil; (iii) en sådan parts indgåelse og udførelse i henhold til denne aftale ikke krænker nogen aftale eller forpligtelse, der eksisterer mellem en sådan part og nogen tredjepart; (iv) udarbejdelsen og udførelsen af denne aftale ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder, og (v) hver part skal til enhver tid overholde alle gældende føderale, statslige og lokale love, regulativer og bekendtgørelser. Du erklærer, garanterer og forpligter dig til, at: (i) alle de oplysninger, der gives til førskoleportalen herunder, herunder oplysninger indsendt i forbindelse med fortegnelsen, er sandfærdige og ikke vildledende, svigagtige, ærekrænkende, injurierende, truende, chikanerende eller obskøne; (ii) Du er autoriseret til at levere de produkter og tjenester, der er angivet i Fortegnelsen; (iii) Du har ret til at bruge hver ophavsret, varemærke, handelsnavn, servicemærke, grafik, fotografi eller enhver anden intellektuel ejendomsret på den måde, den bruges i henhold til denne aftale; og (iv) enhver reklamekopi eller -materiale og enhver tilknyttet annoncering skal overholde alle gældende love og regler.

 

  1. ANSVARSFRASKRIVELSER.

 

ANDRE END ANGIVET HERI, GIVER FØRSKOLEPORTALEN INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER OM EJENDOM ELLER IKKE-KRÆNKELSE ELLER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR AT ER VEJLEDENDE, FORSKOLEPORTALSIDE, ALLE PRODUKTER, TJENESTER ELLER OPLYSNINGER LEVERET GENNEM FØRSKOLENS PORTALS WEBSTED, ELLER NØJAGTIGHEDEN AF ELLER RESULTATER, DER SKAL OPNÅS VED BRUGEN, FØRSKOLEPORTALSIDE. Førskoleportalen er ikke involveret i nogen egentlige transaktioner mellem brugere og dig. Førskoleportalen har således ingen kontrol over brugernes interesse eller evne til at købe varer eller betale for tjenester eller nogen brugers egnethed til dine produkter eller tjenester. Førskoleportalen kan og kontrollerer ikke, om brugerne vil gennemføre købet af produkter eller tjenester, som de har anmodet om oplysninger om. Fordi brugergodkendelse på internettet er vanskelig, kan og garanterer Preschool Portal ikke, at hver bruger er den, han eller hun bekender sig til eller hævder at være. Du påtager dig alle risici, når du bruger webstedet, inklusive men ikke begrænset til alle de risici, der er forbundet med enhver online eller offline interaktion med brugere af webstedet, og førskoleportalen fraskriver sig ethvert ansvar, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med sådanne interaktioner.

 

  1. Bedømmelser og anmeldelser.

 

Bedømmelser og anmeldelser udgivet på webstedet er deres respektive forfatteres meninger. Sådanne forfattere er alene ansvarlige for sådant indhold. Førskoleportalen påtager sig, støtter eller accepterer ikke ansvar for nøjagtigheden eller pålideligheden af nogen udtalelser, råd eller udtalelser fra nogen part, der vises på webstedet eller gennem tjenesten. Under ingen omstændigheder vil Preschool Portal eller dets tilknyttede selskaber være ansvarlige for tab eller skader som følge af anmeldelser eller kommentarer fremsat om dig på webstedet af andre brugere.

Du forstår og accepterer, at førskoleportalen kan gennemgå og slette indhold, i hvert enkelt tilfælde helt eller delvist, som efter børnehaveportalens egen vurdering krænker denne aftale, eller som kan være stødende, ulovligt, eller som kan krænke rettighederne, skade , eller truer sikkerheden for brugere af webstedet. Vi forbeholder os retten til at fjerne, screene, redigere eller genindsætte vurderinger og anmeldelser fra tid til anden efter vores eget skøn og uden varsel til dig. Du kan opfordre andre til at skrive anmeldelser om din virksomhed. Du accepterer dog ikke, og vil ikke hjælpe eller give andre mulighed for at skrive en svigagtig eller ærekrænkende anmeldelse, handle anmeldelser med andre virksomheder, kompensere nogen for at skrive en anmeldelse på dine vegne eller skrive en anmeldelse, som du er blevet betalt for enten direkte eller indirekte af virksomheden, der bliver gennemgået.

  1. Aftale.

 

Førskoleportalen godkender eller støtter ikke noget produkt eller en tjeneste ved elektronisk offentliggørelse af profilen. Førskoleportalen kan til enhver tid offentliggøre indlæg eller profiler for enhver anden part. Du og Preschool Portal er uafhængige kontrahenter, og intet agentur, partnerskab, joint venture, medarbejder-arbejdsgiver eller franchisegiver-franchisetager-forhold er tilsigtet eller oprettet af denne aftale. Ethvert krav eller retssager fra den ene part mod den anden skal påbegyndes og opretholdes udelukkende ved enhver statslig eller føderal domstol, og begge parter underkaster sig hermed jurisdiktionen og værnetinget for en sådan domstol og accepterer ikke at rejse krav eller retssager i nogen anden jurisdiktion eller værneting. Det sprog, der anvendes i denne aftale, skal anses for at være det sprog, parterne har valgt til at udtrykke deres gensidige hensigt. Intet konstruktionsprincip eller retsstatsprincip, der foreskriver, at en aftale skal fortolkes i modstrid med aftalens forfatter i tilfælde af nogen inkonsekvens eller tvetydighed i en sådan aftale, gælder for vilkårene og betingelserne i denne aftale. Ugyldigheden, ulovligheden eller uhåndhævelsen af ethvert vilkår eller bestemmelse i denne aftale skal på ingen måde påvirke gyldigheden, lovligheden eller håndhævelsen af andre vilkår eller bestemmelser i denne aftale. I tilfælde af, at et vilkår eller en bestemmelse bestemmes at være ugyldig eller ikke-gennemførlig, er parterne enige om at erstatte et sådant vilkår eller en bestemmelse med et vilkår eller en bestemmelse, der er gyldig og håndhæver, og som er tættest på at udtrykke hensigten med den ugyldige eller ikke-gennemførlige bestemmelse eller bestemmelse , og denne aftale kan håndhæves, når den ændres. Ingen afkald på nogen af parternes manglende opfyldelse af denne aftale eller afkald på ethvert brud eller en række brud på nogen af vilkårene, pagterne eller betingelserne i denne aftale skal udgøre et afkald på ethvert efterfølgende brud eller et afkald på sådanne vilkår. , pagter eller betingelser. Ingen af parterne må overdrage, sælge, overdrage, uddelegere eller på anden måde disponere over denne aftale eller nogen rettigheder eller forpligtelser heri uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, bortset fra at hver af parterne kan overdrage denne aftale til en associeret virksomhed eller en efterfølgende enhed i en fusion, konsolidering, virksomhedssammenslutning eller salg af alle eller stort set alle dets aktiver. Enhver påstået overdragelse, overførsel eller delegering i strid hermed vil være ugyldig. Med forbehold af ovenstående vil denne aftale være bindende for og skal være til fordel for parterne og deres respektive tilladte efterfølgere og overdragere. Overskrifter heri er kun til orientering og skal ikke tages i betragtning i nogen fortolkning af denne aftale. Denne aftale udgør hele aftalen mellem Førskoleportalen og dig og erstatter alle tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler vedrørende emnet heraf.

bottom of page