top of page

Бизнес портал за предучилищна възраст
Членство на доставчика

Правила и условия

Тези правила и условия влизат в сила незабавно за регистриращите акаунти.

Тези Правила и условия („Споразумението“) съдържат всички правила и условия между Preschool Portal, LLC. („Портал за предучилищна възраст“) и вас като бизнес доставчик (както е дефинирано по-долу) и управлява вашето участие в Програмата за бизнес доставчик на портал за предучилищна възраст, описана тук („Програмата за предучилищна възраст“), предлагана на уебсайта на портала за предучилищна възраст и чрез всяко мобилно приложение на портала за предучилищна възраст (наричани заедно „Сайтът“). Моля, прочетете това споразумение, преди да се регистрирате или да използвате сайта като бизнес доставчик. Като се регистрирате като бизнес доставчик на сайта, вие заявявате, гарантирате, разбирате, съгласявате се и приемате всички правила и условия, съдържащи се тук. Ако възразявате срещу нещо в това Споразумение, не използвайте сайта като бизнес доставчик. Правилата и условията на това Споразумение подлежат на промяна от Preschool Portal по всяко време, което влиза в сила от публикуването на сайта, и вашето участие в програмата на BP след такова публикуване ще представлява приемане от вас на тези промени.

Като част от своята услуга Preschool Portal поддържа определена информация от одобрени бизнес доставчици („Вие“) и представя тази информация на заинтересовани потребители („Потребители“) на сайта, както е подходящо по свое усмотрение, което може да включва в резултатите от търсенето и в противен случай. Потребителите имат възможност, по свой избор, да изискват информация за Вас или Вашите услуги чрез метода или методите, предлагани на Сайта, което може да включва попълване на формуляр за искане на информация на Сайта, който Preschool Portal след това ще Ви изпрати по имейл, свързвайки към Вашия сайт чрез текстова връзка към уебсайт на нашия Сайт и/или други методи, определени от Preschool Portal и съгласувани от Вас (наричани заедно „BP“). В замяна на изброяване на вашата информация на сайта и улесняване на контакта на потребителите на сайта, вие се съгласявате да платите определени такси („Такси“) на Preschool Portal, както е описано и договорено по време на процеса на записване за Програмата за бизнес доставчици.

    1. Профилът.

Като се регистрирате като бизнес доставчик, вие упълномощавате Preschool Portal да публикува определена информация („Съдържание“) за Вас, предоставена от Вас в процеса на записване или след това, на Сайта под формата на Профил („Профил“). Порталът за предучилищна възраст си запазва правото да откаже всяка заявка за Профил или да анулира всеки Профил по каквато и да е причина, включително, но не само, неизпълнение на задълженията, посочени в това Споразумение, или без причина. С изпращането на Съдържание на Сайта вие автоматично предоставяте и заявявате и гарантирате, че имате правото да предоставяте на Preschool Portal, неговите филиали, лицензополучатели и правоприемници, по време на срока на това взаимоотношение, неотменимо, постоянно, неизключително , напълно платен, световен лиценз за използване, копиране, изпълнение, показване, възпроизвеждане, адаптиране, модифициране и разпространение на такова Съдържание и за изготвяне на производни произведения на или включване в други произведения на такова Съдържание, както и за предоставяне и упълномощаване на подлицензи на горепосоченото във всеки случай: (i) за целите на идентифицирането Ви пред Потребителите, идентифицирането Ви на страниците с приложими категории услуги на Сайта или по друг начин за изпълнение на задълженията на Preschool Portal по-долу, (ii) за популяризиране и предлагане на пазара на Сайта и Вашето представителство въз основа на това и (iii) за други цели, изрично одобрени предварително, в писмена форма, от Вас. Освен това вие заявявате и гарантирате, че публичното публикуване и използване на Вашето съдържание от Preschool Portal няма да нарушава или нарушава правата на която и да е трета страна.

    2. Съдържание на профила.

Профилът ще съдържа информация, която предоставяте на Preschool Portal. Вие се съгласявате да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за Вашия бизнес и Вашите продукти/услуги. Непредоставянето на информация по такъв начин може да доведе до спиране или прекратяване на Вашия профил от Preschool Portal. Профилът ще се появи в областите с категории услуги на Сайта, избрани в процеса на записване, и ще бъде в стил и формат, съвместими с други подобни профили в тази област. Preschool Portal си запазва правото да променя стила, формата, съдържанието и външния вид на сайта по всяко време. Вие се съгласявате да поддържате точността на информацията, съдържаща се във Вашия профил. Ако информацията, включена във вашата публикация, е или стане неточна, вие незабавно ще актуализирате вашия профил и ще уведомите Preschool Portal. Профилът и всички промени в него подлежат на одобрение от Preschool Portal. Някои промени, които правите във Вашата обява, може да изискват преглед от Preschool Portal преди публикуване, който преглед ще бъде извършен в рамките на пет (5) работни дни след изпращането. Ако такива промени бъдат одобрени, те ще бъдат незабавно отразени във вашия профил. Ако бъдат отхвърлени, Preschool Portal ще ви уведоми за причината за отхвърлянето и ще ви предостави възможност да ги преразгледате и изпратите отново.

   3. Такси; Анулиране.

По време на процеса на записване Вие се съгласихте да плащате такси на Preschool Portal по определена ставка. Определената ставка, плюс всички приложими данъци върху продажбите или други данъци, се наричат също така в това Споразумение „Такси“. Като попълните и изпратите информацията в процеса на записване, вие упълномощавате Preschool Portal да изчисли и начисли на кредитната ви карта таксите, които сте приели по време на процеса на записване, съгласно графика за плащане, посочен в процеса на записване. Вие също така се съгласявате, че Preschool Portal автоматично ще поднови абонамента ви в края на всеки абонаментен срок и ще продължи да таксува кредитната ви карта за таксите за този абонаментен срок съгласно графика за плащане, посочен в процеса на записване, освен ако не сте анулирали абонамента си преди края на предишния Ви абонаментен срок.

Въпреки това, ако сте се съгласили да платите Определени такси и анулирате или поставите на пауза Вашето участие, няма да имате право на възстановяване на каквито и да било Определени такси, които сте платили преди или продължавате да дължите на Preschool Portal.

Preschool Portal си запазва правото да променя цените на таксите по всяко време, при условие че Preschool Portal ще Ви изпрати най-малко тридесет (30) дни предизвестие, чрез имейл съобщение, изпратено до имейл адреса, посочен в профила на вашия акаунт, преди промяна на цената в сила. Preschool Portal също си запазва правото да коригира всички грешки при фактуриране или грешки, които прави, дори ако вече е поискал или получил плащане.

Вие и Preschool Portal си запазвате правото да прекратите отношенията с другата страна по всяко време по каквато и да е причина или без причина след пет (5) работни дни предизвестие до другата страна. Всяка страна си запазва правото да прекрати настоящото Споразумение незабавно след уведомяване на другата страна, в случай че другата страна извърши или по друг начин се асоциира, по някаква причина, с каквото и да е действие, за което разумно се очаква да има неблагоприятно въздействие върху репутацията или публичен имидж на прекратяващата страна. Preschool Portal си запазва правото да изпрати известие за такова прекратяване на Потребители, с които Preschool Portal има причина да смята, че сте си кореспондирали.

  1. Неплащане.

 

В случай на неплащане Preschool Portal си запазва правото да спре или прекрати акаунта Ви, докато тези такси не бъдат платени. Preschool Portal може също така да начислява лихва върху неоспорени салда, неплатени повече от тридесет (30) дни, като в този случай лихвените такси ще се начисляват от 31-ия ден по отношение на всяка неплатена, неоспорена сума в размер на 1% на месец или максималната ставка позволено от закона, което от двете е по-ниско. Preschool Portal има право да възстанови всички разумни разходи за събиране (включително агентски хонорари, адвокатски хонорари, разноски и разходи), направени при опит за събиране на плащания от Вас.

 

  1. Други услуги.

 

До степента, в която изберете да закупите други услуги, които Preschool Portal може да предложи срещу заплащане, вие разрешавате на Preschool Portal да таксува вашата кредитна карта за закупените от вас услуги. Вие се съгласявате, че ако Preschool Portal вече съхранява вашата кредитна карта в резултат на предишни покупки, които сте направили, Preschool Portal може да таксува тази кредитна карта за допълнителните услуги, които купувате.

 

  1. Марки на търговския доставчик.

 

С настоящото предоставяте на Preschool Portal, неговите филиали, лицензополучатели и правоприемници неотменимо, вечно, неизключително, напълно платено, световно право и лиценз по време на срока на това взаимоотношение, при спазване на условията и правилата тук, да използват Вашето лого ( s), търговско(и) име(на) или търговска(и) марка(и) („Марките“) или тези на Вашите филиали, (i) за целите на идентифицирането Ви пред Потребителите, идентифицирането Ви на страниците с приложими категории услуги на Сайта или по друг начин изпълняване на задълженията на Preschool Portal по-долу, (ii) за популяризиране и предлагане на пазара на Сайта и Вашето представителство на него и (iii) за цели, изрично одобрени предварително, в писмена форма, от Вас. Освен това вие заявявате и гарантирате, че използването на вашите Марки от Preschool Portal в съответствие с тези условия няма да нарушава или нарушава правата на трета страна.

 

  1. Общ.

 

Нито една от страните не може да представя или да загатва пред Потребител или друга трета страна, че действа от името на другата страна по настоящото споразумение или че другата страна по настоящото споразумение е одобрила или одобрила нейните продукти или услуги. Цялата добра воля, свързана с използването на Вашите марки, ще действа в полза на Вас и/или Вашия филиал(и), както е приложимо.

 

  1. Обезщетение

 

Съгласявайки се с условията на това Споразумение, вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите Preschool Portal и неговите филиали, служители, директори, служители, акционери, представители и агенти от и срещу всякакви искове, загуби, разходи или искания за отговорност , включително адвокатски хонорари и разходи, направени от тях във връзка с иск от трета страна (включително иск за интелектуална собственост), произтичащ от: (i) всяко нарушение от Ваша страна на Вашите задължения по това Споразумение, (ii) всяко умишлено неправомерно поведение или небрежно действие, бездействие или невярно представяне от Вас, Вашите агенти или Ваши служители, (iii) всяко нарушение от Ваша страна на федерален, щатски или местен закон, правило или разпоредба, (iv) всякакви спорове между Вас и всеки Потребител, или ( v) нарушението или предполагаемото нарушение на права на интелектуална собственост или права на собственост на трета страна от Обява или други материали и съдържание, които изпращате, публикувате или предавате през Сайта или по друг начин предоставяте на Preschool Portal за включване в Сайта. Нямате право да уреждате искове, подлежащи на обезщетение, без предварителното писмено съгласие на Портала за предучилищна възраст. Освен това Preschool Portal може, за своя сметка, да участва в защитата и уреждането на иска.

 

  1. Гаранции.

 

Всяка страна декларира и гарантира на другата страна, че (i) това Споразумение представлява валидно и обвързващо задължение на тази страна, изпълнимо в съответствие с неговите условия; (ii) такава страна има пълната власт и власт да сключи това Споразумение и да изпълни задълженията си по него; (iii) сключването и изпълнението по настоящото Споразумение от такава страна не нарушава никакво споразумение или задължение, съществуващо между такава страна и трета страна; (iv) съставянето и изпълнението на това Споразумение не нарушава правата на трети страни и (v) всяка страна трябва по всяко време да спазва всички приложими федерални, щатски и местни закони, разпоредби и наредби. Вие заявявате, гарантирате и се задължавате, че: (i) цялата информация, предоставена на Preschool Portal по-долу, включително информацията, предоставена във връзка с Обявата, е вярна и не е подвеждаща, измамна, клеветническа, клеветническа, заплашителна, тормозеща или непристойна; (ii) Вие сте упълномощени да предоставяте продуктите и услугите, посочени в Обявата; (iii) Имате право да използвате всяко авторско право, търговска марка, търговско наименование, марка за услуга, графика, снимка или друга интелектуална собственост по начина, по който се използва съгласно това Споразумение; и (iv) всяко рекламно копие или материали и всяка свързана реклама трябва да отговарят на всички приложими закони и разпоредби.

 

  1. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ.

 

РАЗЛИЧЕН ОТ ПОСОЧЕНОТО ТУК, ПРЕДУЧИЛИЩНИЯТ ПОРТАЛ НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, WI С УВАЖЕНИЕ КЪМ САЙТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНИЯ ПОРТАЛ, ВСЯКАКВИ ПРОДУКТИ, УСЛУГИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ САЙТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНИЯ ПОРТАЛ, ИЛИ ТОЧНОСТТА НА, ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНИЯ ПОРТАЛ. Preschool Portal не участва в реални транзакции между Потребители и Вас. По този начин Preschool Portal няма контрол върху интереса или способността на Потребителите да купуват артикули или да плащат за услуги или пригодността на който и да е Потребител за Вашите продукти или услуги. Порталът за предучилищна възраст не може и не контролира дали Потребителите ще завършат покупката на продукти или услуги, за които са поискали информация. Тъй като удостоверяването на потребителите в Интернет е трудно, Preschool Portal не може и не гарантира, че всеки Потребител е този, за когото се представя или твърди, че е. Вие поемате целия риск, когато използвате сайта, включително, но не само, всички рискове, свързани с всякакви онлайн или офлайн взаимодействия с потребителите на сайта, и Preschool Portal отхвърля всяка отговорност, произтичаща от или по някакъв начин свързана с такива взаимодействия.

 

  1. Оценки и рецензии.

 

Оценките и рецензиите, публикувани на сайта, са мненията на съответните им автори. Тези автори са единствено отговорни за такова съдържание. Preschool Portal не приема, одобрява или поема отговорност за точността или надеждността на което и да е мнение, съвет или изявление, направено от която и да е страна, което се появява на Сайта или чрез Услугата. При никакви обстоятелства Preschool Portal или неговите филиали не носят отговорност за загуби или щети, произтичащи от прегледи или коментари, направени за вас на сайта от други потребители.

Вие разбирате и се съгласявате, че Preschool Portal може да прегледа и изтрие всяко Съдържание, във всеки случай изцяло или частично, което по преценка на Preschool Portal нарушава това Споразумение или което може да е обидно, незаконно или което може да наруши правата, да навреди , или застрашават безопасността на потребителите на сайта. Запазваме си правото да премахваме, отсяваме, редактираме или възстановяваме оценки и отзиви от време на време по наше усмотрение и без да ви уведомяваме. Можете да насърчите другите да пишат отзиви за вашия бизнес. Вие обаче се съгласявате да не и няма да помагате или позволявате на други да напишат измамнически или клеветнически рецензии, да търгуват рецензии с други фирми, да компенсират никого да напише рецензия от ваше име или да напишат рецензия, за която ви е платено директно или непряко от проверявания бизнес.

  1. споразумение.

 

Preschool Portal не одобрява и не подкрепя нито един продукт или услуга чрез електронно публикуване на Профила. Порталът за предучилищна възраст може да публикува записи или профили за всяка друга страна по всяко време. Вие и Preschool Portal сте независими изпълнители и никакви взаимоотношения на агенция, партньорство, съвместно предприятие, служител-работодател или франчайзодател-франчайзополучател не са предназначени или създадени от това Споразумение. Всички искове или правни действия от едната страна срещу другата ще бъдат започвани и поддържани изключително в който и да е щатски или федерален съд и двете страни с настоящото се подчиняват на юрисдикцията и мястото на който и да е такъв съд и се съгласяват да не предявяват искове или правни действия в който и да е друга юрисдикция или място. Езикът, използван в настоящото споразумение, се счита за език, избран от страните, за да изразят взаимното си намерение. Никой принцип на конструкция или върховенство на закона, който предвижда споразумение да се тълкува срещу съставителя на споразумението в случай на несъответствие или неяснота в такова споразумение, няма да се прилага към условията на това Споразумение. Недействителността, незаконността или неприложимостта на което и да е условие или разпоредба на това Споразумение по никакъв начин не засяга валидността, законността или изпълнимостта на което и да е друго условие или разпоредба на това Споразумение. В случай че дадено условие или разпоредба се определи като невалидно или неприложимо, страните се съгласяват да заменят такова условие или разпоредба с условие или разпоредба, които са валидни и изпълними и които са най-близки до изразяването на намерението на невалидното или неприложимо условие или разпоредба , и това Споразумение ще бъде изпълнимо така изменено. Никакъв отказ от неизпълнение на задължения по това Споразумение от която и да е страна или отказ от всяко нарушение или поредица от нарушения на някое от условията, споразуменията или условията на това Споразумение не представлява отказ от всяко последващо нарушение или отказ от такива условия , завети или условия. Нито една от страните не може да възлага, продава, прехвърля, делегира или по друг начин да се разпорежда с това Споразумение или каквито и да е права или задължения по него без предварителното писмено съгласие на другата страна, освен че всяка от страните може да прехвърли това Споразумение на който и да е филиал или правоприемник в сливане, консолидация, бизнес комбинация или продажба на всички или по същество всичките си активи. Всяко предполагаемо възлагане, прехвърляне или делегиране в нарушение на настоящото ще бъде невалидно. При спазване на гореизложеното, настоящото споразумение ще бъде обвързващо и ще действа в полза на страните и техните съответни разрешени приемници и правоприемници. Заглавията тук са само за удобство и няма да се вземат предвид при тълкуване на това Споразумение. Това Споразумение представлява цялото споразумение между Preschool Portal и Вас и замества всички предишни устни или писмени споразумения относно предмета на настоящото.

bottom of page