top of page

Předškolní portál podnikání
Členství poskytovatele

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto podmínky jsou platné okamžitě pro registrované účty.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „smlouva“) obsahují všechny podmínky mezi portálem Preschool Portal, LLC. ("Portál pro předškolní děti") a vy jako Poskytovatel podnikání (jak je definován níže) a řídí vaši účast v Programu Poskytovatelů služeb předškolního portálu popsaného v tomto dokumentu ("Program BP") nabízeném na webových stránkách Portálu pro předškolní děti a prostřednictvím jakékoli mobilní aplikace Portálu předškolního věku (souhrnně „Stránky“). Před registrací nebo používáním webu jako obchodního poskytovatele si prosím přečtěte tuto smlouvu. Registrací jako Obchodní Poskytovatel na Stránce tímto prohlašujete, zaručujete, rozumíte, souhlasíte a přijímáte všechny zde uvedené podmínky. Pokud vznesete námitky proti čemukoli v této smlouvě, nepoužívejte tyto stránky jako obchodní poskytovatel. Podmínky této smlouvy mohou portál Preschool Portal kdykoli změnit s účinností od zveřejnění na Stránce a vaše účast v programu BP po takovém zveřejnění bude znamenat váš souhlas s těmito změnami.

Předškolní portál v rámci své služby uchovává určité informace od schválených obchodních poskytovatelů (dále jen „vy“) a tyto informace předkládá zainteresovaným uživatelům (dále jen „uživatelé“) těchto stránek, jak je vhodné podle vlastního uvážení, které mohou zahrnovat výsledky vyhledávání a v opačném případě. Uživatelé mají podle svého uvážení možnost požádat o informace o vás nebo vašich službách prostřednictvím metody nebo metod nabízených na webu, což může zahrnovat vyplnění formuláře žádosti o informace na webu, který vám portál předškolního zařízení následně zašle e-mailem a propojí na Vaši stránku prostřednictvím textového odkazu na webové stránce na naší stránce a/nebo jinými metodami, které určí Portál předškolního věku a s nimiž souhlasíte (společně „BP“). Na oplátku za uvedení svých informací na Stránkách a usnadnění kontaktu Uživateli Stránky souhlasíte s tím, že zaplatíte určité poplatky („Poplatky“) předškolnímu portálu, jak je popsáno a dohodnuto během procesu registrace do Programu poskytovatelů služeb.

    1. Profil.

Registrací jako Obchodní Poskytovatel opravňujete Portál předškolního věku ke zveřejnění určitých informací ("Obsah") o Vás, které jste odeslali v procesu registrace nebo později, na Stránkách ve formě Profilu ("Profil"). Předškolní portál si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli žádost o Profil nebo zrušit jakékoli Profily z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně nesplnění povinností stanovených touto Smlouvou nebo bez udání důvodu. Odesláním obsahu na stránku automaticky udělujete a prohlašujete a zaručujete, že máte právo udělit portálu Preschool Portal, jeho přidruženým společnostem, držitelům licencí a nástupcům po dobu trvání tohoto vztahu neodvolatelné, trvalé, nevýhradní , plně placená, celosvětová licence na používání, kopírování, provozování, zobrazování, reprodukování, přizpůsobování, upravování a distribuci takového Obsahu a na přípravu odvozených děl nebo začleňování do jiných děl takového Obsahu a na udělování a autorizaci sublicence výše, v každém případě: (i) pro účely vaší identifikace pro uživatele, vaší identifikace na stránkách příslušné kategorie služeb na webu nebo jiného plnění povinností Předškolního portálu podle této smlouvy, (ii) propagace a marketingu webu a vašeho zastoupení na nich a (iii) pro účely, které jste jinak výslovně předem písemně schválili. Dále prohlašujete a zaručujete, že veřejné zveřejňování a používání vašeho obsahu předškolním portálem neporuší ani neporuší práva žádné třetí strany.

    2. Obsah profilu.

Profil bude obsahovat informace, které poskytnete předškolnímu portálu. Souhlasíte s tím, že poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o vašem podnikání a vašich produktech/službách. Neposkytnutí informací tímto způsobem může mít za následek pozastavení nebo ukončení vašeho profilu předškolním portálem. Profil se objeví v oblastech kategorií služeb na webu vybraných v procesu registrace a bude mít styl a formát konzistentní s jinými podobnými profily v dané oblasti. Předškolní portál si vyhrazuje právo kdykoli změnit styl, formu, obsah a vzhled Stránek. Souhlasíte s tím, že budete udržovat přesnost informací obsažených ve vašem profilu. Pokud jsou jakékoli informace obsažené ve vašem příspěvku nepřesné nebo se stanou nepřesnými, neprodleně aktualizujete svůj profil a upozorníte na to Portál předškolního věku. Profil a jakékoli jeho změny podléhají schválení Portálem předškolního zařízení. Některé změny, které provedete ve svém zápisu, mohou vyžadovat kontrolu předškolním portálem před zveřejněním, přičemž kontrola bude provedena do pěti (5) pracovních dnů od odeslání. Pokud budou takové změny schváleny, okamžitě se projeví ve vašem profilu. Pokud budou zamítnuty, předškolní portál vás upozorní na důvod zamítnutí a poskytne vám příležitost je upravit a znovu odeslat.

   3. Poplatky; Zrušení.

Během procesu zápisu jste souhlasili s tím, že budete platit poplatky předškolnímu portálu ve stanovené výši. Stanovená sazba plus veškeré příslušné daně z prodeje nebo jiné daně jsou v této smlouvě také označovány jako „Poplatky“. Vyplněním a odesláním informací v procesu zápisu opravňujete Portál předškolního věku k tomu, aby vypočítal a naúčtoval na vaši kreditní kartu poplatky, se kterými jste souhlasili během procesu zápisu, podle plánu plateb stanoveného v procesu zápisu. Souhlasíte také s tím, že portál Preschool Portal automaticky obnoví vaše předplatné na konci každého období předplatného a budete nadále strhávat poplatky z vaší kreditní karty za dané období předplatného podle plánu plateb stanoveného v procesu zápisu, pokud předplatné nezrušíte dříve. konec vašeho předchozího období předplatného.

Pokud jste však souhlasili s placením stanovených poplatků a zrušíte nebo pozastavíte svou účast, nebudete mít nárok na vrácení jakýchkoliv stanovených poplatků, které jste dříve zaplatili nebo nadále dlužíte Portálu předškolního věku.

Předškolní portál si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny poplatků za předpokladu, že vás předškolní portál oznámí alespoň třicet (30) dní předem prostřednictvím e-mailové komunikace zaslané na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem profilu účtu, než dojde ke změně ceny. v platnost. Předškolní portál si také vyhrazuje právo opravit jakékoli fakturační chyby nebo chyby, kterých se dopustí, i když již požadoval nebo obdržel platbu.

Vy i Preschool Portal si vyhrazujete právo ukončit vztah s druhou stranou kdykoli z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, a to po pěti (5) pracovních dnech oznámení druhé straně. Každá strana si vyhrazuje právo ukončit tuto Smlouvu okamžitě po oznámení druhé straně v případě, že by se druhá strana z jakéhokoli důvodu dopustila nebo se jinak spojila s jakýmkoli jednáním, o kterém lze důvodně předpokládat, že bude mít nepříznivý dopad na pověst nebo veřejný obraz končící strany. Předškolní portál si vyhrazuje právo zaslat oznámení o takovém ukončení Uživatelům, s nimiž má Předškolní portál důvod se domnívat, že jste si dopisovali.

  1. Neplacení.

 

V případě nezaplacení si Portál předškolního věku vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit váš účet, dokud nebudou takové poplatky uhrazeny. Předškolní portál může také účtovat úroky z nesporných zůstatků nezaplacených po dobu delší než třicet (30) dní, v takovém případě budou úroky narůstat od 31. dne s ohledem na jakoukoli nezaplacenou, nespornou částku ve výši 1 % měsíčně nebo maximální sazbou. povoleno zákonem, podle toho, která hodnota je nižší. Předškolní portál je oprávněn uhradit veškeré přiměřené náklady na vymáhání (včetně poplatků za zprostředkování, poplatků za právní zastoupení, výdajů a nákladů), které vznikly při pokusu o vymáhání plateb od vás.

 

  1. Ostatní služby.

 

V rozsahu, v jakém se rozhodnete zakoupit další služby, které Portál předškolních zařízení může nabízet za poplatek, opravňujete Portál předškolních zařízení k tomu, aby z vaší kreditní karty strhl poplatky za služby, které si zakoupíte. Souhlasíte s tím, že pokud portál Preschool Portal již má vaši kreditní kartu v evidenci v důsledku předchozích nákupů, které jste provedli, Portal Preschool Portal může z této kreditní karty účtovat dodatečné služby, které si zakoupíte.

 

  1. Značky komerčního poskytovatele.

 

Tímto udělujete portálu Preschool Portal, jeho přidruženým společnostem, držitelům licence a nástupcům neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, plně zaplacené, celosvětové právo a licenci po dobu trvání tohoto vztahu, v souladu s podmínkami zde uvedenými, používat vaše logo( s), obchodní jméno (názvy) nebo ochranné známky (ochranné známky) (dále jen „Značky“) nebo přidružených společností, (i) pro účely vaší identifikace pro uživatele, vaší identifikace na příslušných stránkách kategorie služeb nebo jinak plnění povinností Předškolního portálu podle této smlouvy, (ii) propagovat a propagovat stránky a vaše zastoupení na nich a (iii) pro účely, které jste jinak výslovně předem písemně schválili. Dále prohlašujete a zaručujete, že používání vašich známek portálem Preschool Portal v souladu s těmito podmínkami neporuší ani neporuší práva žádné třetí strany.

 

  1. Všeobecné.

 

Žádná ze stran nesmí prohlašovat nebo naznačovat uživateli nebo jiné třetí straně, že jedná jménem druhé strany této smlouvy nebo že druhá strana této smlouvy schválila nebo podpořila její produkty nebo služby. Veškerá dobrá vůle spojená s používáním vašich známek přejde ve prospěch vás a/nebo vašich přidružených společností, podle potřeby.

 

  1. Odškodnění

 

Souhlasem s podmínkami této smlouvy souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit předškolní portál a jeho přidružené společnosti, úředníky, ředitele, zaměstnance, akcionáře, zástupce a agenty před a proti jakýmkoli nárokům, ztrátám, výdajům nebo požadavkům odpovědnosti. , včetně poplatků za právní zastoupení a nákladů, které jim vznikly v souvislosti s jakýmkoli nárokem třetí strany (včetně nároku na duševní vlastnictví) vyplývajícím z: (i) jakéhokoli porušení vašich povinností podle této smlouvy, (ii) jakéhokoli úmyslného pochybení nebo nedbalostní jednání, opomenutí nebo nesprávné prohlášení ze strany vás, vašich zástupců nebo vašich zaměstnanců, (iii) jakékoli porušení jakéhokoli federálního, státního nebo místního, zákona, pravidla nebo nařízení, (iv) jakékoli spory mezi vámi a jakýmkoli uživatelem, nebo ( v) porušení nebo údajné porušení práv duševního vlastnictví nebo vlastnických práv třetích stran jakýmkoli seznamem nebo jinými materiály a obsahem, které odešlete, zveřejníte nebo přenesete prostřednictvím webu nebo jinak poskytnete portálu předškolního věku k zařazení na web. Bez předchozího písemného souhlasu Portálu předškolního zařízení nemůžete vypořádat žádný nárok s nárokem na odškodnění. Kromě toho se Portál předškolního zařízení může na své vlastní náklady podílet na obhajobě a řešení nároku.

 

  1. Záruky.

 

Každá strana prohlašuje a zaručuje druhé straně, že (i) tato smlouva představuje platný a závazný závazek takové strany, vymahatelný v souladu s jejími podmínkami; (ii) taková strana má plnou moc a oprávnění uzavřít tuto smlouvu a plnit své závazky podle této smlouvy; (iii) uzavření a plnění této smlouvy takovou stranou neporušuje žádnou dohodu nebo závazek existující mezi takovou stranou a jakoukoli třetí stranou; (iv) uzavření a plnění této smlouvy neporušuje žádná práva třetích stran a (v) každá strana bude vždy dodržovat všechny platné federální, státní a místní zákony, předpisy a nařízení. Prohlašujete, zaručujete se a zavazujete se, že: (i) všechny informace poskytnuté Portálu předškolního věku podle této smlouvy, včetně informací poskytnutých v souvislosti s Výpisem, jsou pravdivé a nejsou zavádějící, podvodné, pomlouvačné, urážlivé, výhružné, obtěžující nebo obscénní; (ii) Jste oprávněni poskytovat produkty a služby uvedené v Seznamu; (iii) máte právo používat každé autorská práva, ochrannou známku, obchodní název, servisní značku, grafiku, fotografii nebo jakékoli jiné duševní vlastnictví způsobem, který je používán podle této smlouvy; a (iv) jakákoli reklamní kopie nebo materiály a jakákoli propojená reklama musí být v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

 

  1. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI.

 

JINÉ NEŽ ZDE UVEDENO, PORTÁL PŘEDŠKOLNÍCH PŘEDŠKOL NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK VLASTNICTVÍ NEBO NEPORUŠENÍ NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ZA PŘEDBĚŽNÉ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K OBCHODNÍMU SPOLEČNOSTI AL SITE, JAKÉKOLI PRODUKTY, SLUŽBY NEBO INFORMACE POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK PORTÁLU PŘEDŠKOLNÍCH STRÁNEK, NEBO PŘESNOST ČI VÝSLEDKY, KTERÉ MŮŽETE ZÍSKAT POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK PORTÁLU PŘEDŠKOLNÍCH STRÁNEK. Předškolní portál není zapojen do žádných skutečných transakcí mezi uživateli a vámi. Portál předškolního věku tedy nemá žádnou kontrolu nad zájmem nebo schopností Uživatelů nakupovat položky nebo platit za služby ani nad vhodností jakéhokoli Uživatele pro vaše produkty nebo služby. Předškolní portál nemůže a nekontroluje, zda uživatelé dokončí nákup produktů nebo služeb, pro které si vyžádali informace. Protože je autentizace uživatele na internetu obtížná, Portál předškolního věku nemůže a nezaručuje, že každý uživatel je tím, za koho se vydává nebo za kterého se vydává. Při používání Stránek přebíráte veškerá rizika, včetně, nikoli však výhradně, všech rizik spojených s jakýmikoli online nebo offline interakcemi s Uživateli Stránek, a Portál předškolního věku se zříká jakékoli odpovědnosti vyplývající z takových interakcí nebo s nimi jakkoli souvisejících.

 

  1. Hodnocení a recenze.

 

Hodnocení a recenze zveřejněné na Stránce jsou názory příslušných autorů. Tito autoři jsou výhradně odpovědní za takový obsah. Portál předškolního věku nepřijímá, neschvaluje ani nepřijímá odpovědnost za přesnost nebo spolehlivost jakéhokoli názoru, rady nebo prohlášení jakékoli strany, které se objeví na webu nebo prostřednictvím služby. Portál Preschool Portal ani jeho přidružené společnosti za žádných okolností nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu vyplývající z recenzí nebo komentářů, které o vás na Stránkách uvedou ostatní uživatelé.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Portál předškolního věku může zkontrolovat a smazat jakýkoli obsah, v každém případě zcela nebo zčásti, který podle výhradního úsudku Portálu předškolního věku porušuje tuto Smlouvu nebo který by mohl být urážlivý, nezákonný nebo který by mohl porušovat práva, poškodit nebo ohrožují bezpečnost uživatelů Stránek. Vyhrazujeme si právo čas od času odstranit, zkontrolovat, upravit nebo obnovit hodnocení a recenze podle vlastního uvážení a bez upozornění. Můžete povzbudit ostatní, aby napsali recenze o vaší firmě. Souhlasíte však s tím, že nebudete pomáhat ani neumožňovat ostatním napsat podvodnou nebo hanlivou recenzi, obchodovat s recenzemi s jinými firmami, kompenzovat nikoho za napsání recenze vaším jménem nebo psát recenzi, za kterou jste byli placeni buď přímo, nebo nepřímo kontrolovaným podnikem.

  1. Dohoda.

 

Předškolní portál neschvaluje ani nepodporuje žádný produkt nebo službu elektronickým zveřejněním profilu. Předškolní portál může kdykoli zveřejnit příspěvky nebo profily jakékoli jiné strany. Vy a Preschool Portal jste nezávislí dodavatelé a touto smlouvou není zamýšlena ani vytvořena žádná agentura, partnerství, společný podnik, zaměstnanec-zaměstnavatel nebo franšízant-franšízant. Jakékoli nároky nebo právní žaloby jedné strany proti druhé budou zahájeny a vedeny výlučně u jakéhokoli státního nebo federálního soudu a obě strany se tímto podřizují jurisdikci a místu jakéhokoli takového soudu a souhlasí s tím, že nebudou vznášet žádné nároky nebo právní žaloby v žádném případě. jiná jurisdikce nebo místo. Jazyk použitý v této dohodě bude považován za jazyk zvolený stranami k vyjádření jejich vzájemného záměru. Na podmínky této smlouvy se nevztahuje žádná zásada konstrukce nebo právního státu, která stanoví, že dohoda má být vykládána proti autorovi smlouvy v případě jakékoli nesrovnalosti nebo nejednoznačnosti v takové dohodě. Neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost jakékoli podmínky nebo ustanovení této smlouvy žádným způsobem neovlivní platnost, zákonnost nebo vymahatelnost jakékoli jiné podmínky nebo ustanovení této smlouvy. V případě, že bude určitá podmínka nebo ustanovení shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, strany souhlasí s tím, že nahradí takovou podmínku nebo ustanovení termínem nebo ustanovením, které je platné a vymahatelné a které se nejvíce blíží záměru neplatného nebo nevymahatelného ustanovení nebo ustanovení. a tato smlouva bude vymahatelná tak, jak byla upravena. Žádné zřeknutí se jakéhokoli neplnění této smlouvy kteroukoli ze stran nebo zřeknutí se jakéhokoli porušení nebo série porušení jakýchkoli podmínek, ujednání nebo podmínek této smlouvy nebude představovat zřeknutí se jakéhokoli následného porušení nebo zřeknutí se takových podmínek. , smlouvy nebo podmínky. Žádná ze stran nesmí postoupit, prodat, převést, delegovat nebo jinak nakládat s touto smlouvou nebo jakýmikoli právy či povinnostmi z ní vyplývajícími bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, s výjimkou toho, že kterákoli strana může postoupit tuto smlouvu jakékoli přidružené společnosti nebo jakékoli nástupnické entitě v fúze, konsolidace, podniková kombinace nebo prodej všech nebo v podstatě všech jejích aktiv. Jakékoli údajné přidělení, převod nebo delegování v rozporu s tímto ustanovením bude neplatné. S výhradou výše uvedeného bude tato smlouva závazná a bude platit ve prospěch stran a jejich příslušných povolených nástupců a postupníků. Nadpisy zde slouží pouze pro usnadnění odkazu a nebudou brány v úvahu při žádném výkladu této smlouvy. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi Portálem předškolního věku a vámi a nahrazuje jakékoli předchozí ústní nebo písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy.

bottom of page